Pelan Pembangunan Lengkap
  Pelan Susunatur Yang   Diwartakan
  Pelan Garis Panduan   Pembangunan Kawasan
  Draf Pelan Bandaraya Kuala   Lumpur 2020
  Zon Gunatanah 1039
  Zon Kepadatan 1040
  Zon Gunatanah 1041
   Taman Kepong     (4002,4002-1)
   Taman Ibukota (4003-1)
 
  Seterusnya... Seterusnya...