Utama    Jabatan Perancang Bandaraya    Soalan Lazim    Hubungi Kami Carian    

   w3c Increase font size Increase font size Decrease font size 

"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisien dan cemerlang."
 

BAHAGIAN PERANCANGAN MAMPAN

Fungsi Bahagian

 

 1. Menterjemah polisi / dasar pelan pembangunan / pelan induk kepada subjek khusus berkaitan dengan Bandar Pintar, Penjenamaan Bandar, Bandar Hijau dan Local Agenda 21.
 2. Menterjemah matlamat/ SDG dari segi Sustainable Cities and Communities melalui kajian-kajian, penyelidikan dan program.
 3. Menerapkan konsep koloborasi dan inovasi dalam pelaksanaan kajian, penyelidikan dan program yang dijalankan.
 4. Memastikan pembangunan Bandar yang berdaya tahan (Resilient)

Seksyen Perancangan Khas

 1. Unit Bandar Pintar

 

 1. Penyediaan Pelan Induk Bandar Berdaya Saing

~ Menyelaras kerja-kerja perunding bagi menyiapkan Pelan Induk Bandar Berdaya Saing (Menyelaras mesyuarat jawatankuasa kerja, jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa pandu ; pembayaran perunding dan permohonan bajet dari EPU ; membuat pelaporan status Pelan Induk Daya Saing Bandar kepada EDU setiap bulan ; menghadiri syndication meeting bersama agensi)

 1. Penterjemahan Pelan Induk kepada Pelan Tindakan Bandar Berdaya Saing

~ Menyelaras pelaksanaan 71 Pelan Tindakan (Project Implementation Briefs – PIBs) di bawah Pelan Induk Bandar Berdaya Saing bersama 49 agensi dan kementerian serta jabatan-jabatan dalaman DBKL.

 1. Melaksanakan koordinasi di antara jabatan-jabatan DBKL, agensi-agensi kerajaan dan Kementerian, penglibatan awam, juruperunding dan NGO
 2. Penyediaan kajian-kajian khas dalam skop Bandar Pintar dan Bandar Berdaya Saing (Arahan dari masa ke semasa)

 

 1. Penterjemahan Pelan Induk Jejak Warisan

~ Menyelaras perancangan jejak warisan dalam pusat Bandar Kuala Lumpur agar selaras dengan Pelan Induk Jejak Warisan yang telah disediakan.

 1. Penyediaan Kajian Penulisan Sejarah Jejak-jejak Warisan

~Menyelaras Perkhidmatan Penulisan Sejarah, Rekabentuk Panel Interprestasi dan Manual Garis Panduan Panel bagi Projek Penulisan Sejarah Panel Interprestasi Jejak-jejak Warisan Kuala Lumpur

 1. Penyediaan Pelan Induk Bandar Pintar

~ Cadangan penyediaan Pelan Induk Bandar Pintar yang melibatkan kerja-kerja awal seperti :

 1. Literature Study
 2. Penyediaan TOR Kajian
 1. Pelaksanaan program Bandar Pintar dan Bandar Berdaya Saing dalam skop perancangan

 

 1. Unit Penjenamaan Bandar

 

 1. Penyediaan Pelan Induk Penjenaman Bandar
 2. Kajian Literiture
 3. Penyediaan TOR pelantikan perunding
 4. Kajian Pelan Induk Penjenamaan Bandar (Laporan awalan, Sesi Rundingan Awam, Laporan Penemuan, Draf Pelan Induk, Pelan Induk)
 5. Publisiti / Makluman Awam
 1. Penterjemahan Pelan Induk kepada Pelan Tindakan Penjenamaan Bandar
 2. Sesi Rundingan bersama Agensi Teknikal dan Pihak Berkepentingan
 3. Penyediaan Pelan Tindakan
 4. Pelan Pelaksanaan Pelan Tindakan dan Program Kerja Jabatan Pelaksana
 5. Pemantauan Pelan Tindakan

 

 1. Melaksanakan koordinasi di antara jabatan-jabatan DBKL, agensi-agensi Kementerian, Kerajaan, penglibatan awam, juruperunding dan NGO

~ Menjalankan koodinasi dan sesi rundingan bersama pihak berkepentingan mengikut keperluan kajian dan projek

 1. Penyediaan kajian-kajian khas dalam skop Penjenamaan Bandar

~ Menjalankan kajian khas bagi skop Penjenamaan Bandar berdasarkan arahan dari semasa ke semasa atau keperluan memperincikan pelan induk / pelan tindakan

 1. Pelaksanaan program Penjenamaan Bandar dalam skop perancangan

~ Merancang dan melaksanakan program Penjenamaan Bandar dalam skop perancangan berdasarkan pelan tindakan yang telah disediakan
~ Pemantauan program dan projek secara berkala.

 1. Pelaksanaan Business Improvement District (BID)

~ Kajian Literiture
~Pengenalpastian projek/ kawasan berpotensi untuk pelaksanaan BID
~Melaksanakan koordinasi di antara jabatan-jabatan DBKL, agensi-agensi Kementerian, Kerajaan, penglibatan awam, juruperunding dan NGO
~Penyediaan Pelan Pelaksanaan BIT mengikut kawasan

Seksyen Kesejahteraan Bandar

 1. Unit Bandar Hijau

 

 1. Penyediaan dan penyelarasan Pelan Induk Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 Kuala Lumpur Low Karbon Society Blueprint 2030 (KL LCSBP 2030)
 2. Penterjemahan Pelan Induk kepada Pelan Tindakan Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030
 3. Melaksanakan koordinasi di antara jabatan-jabatan DBKL, agensi-agensi Kementerian, Kerajaan, penglibatan awam, juruperunding dan NGO
 4. Penyediaan kajian-kajian Khas dalam skop Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 seperti C40 dan Carbon Trust
 5. Urusetia bagi Jawatankuasa Penyelarasan, Pembangunan dan Pelaksanaan Teknologi Hijau Wilayah Persekutuan peringkat DBKL kepada Kementerian Wilayah Persekutuan
 6. Urusetia bagi Pelaporan Pelan Tindakan Pembangunan Kejiranaan Hijau peringkat DBKL kepada PLANMalaysia
 7. Urusetia bagi penyelarasan penyertaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam Penghargaan 5 inisiatif Kejiranan Hijau kepada PLANMalaysia
 8. Pelaksanaan program Kuala Lumpur Low Carbon Society Blueprint 2030 (KL LCSBP 2030) dalam skop perancangan
 9. Melaksana dan menyelaras Program MURNInets bagi PBR, di bawah agensi kelolaan Kementerian Wilayah Persekutuan
 1. Unit Local Agenda 21 KL

 

 1. Menjadi Urusetia peringkat DBKL bagi pelaksanaan Program LA21 Kuala Lumpur dengan penglibatan pihak-pihak berkepentingan
 2. Menyediakan Pelan Strategik LA21 KL
 3. Menyediakan Pelan Outcome pelaksanaan LA21KL
 4. Menyelaras, memudahcara pelaksanaan program LA21KL bagi meningkatkan kualiti hidup serta menerapkan urus tadbir baik melalui proses engagement berkonsepkan bottom-up planning
 5. Merancang, menyelaras, menggerak dan memantau pelaksanaan program / projek pembangunan mampan di bawah tema KL Bersih & Indah, KL Sejahtera, KL Selamat dan E-KL yang melibatkan penyertaan dan komitmen rakan kongsi LA21KL (3 pihak berkepentingan iaitu swasta, badan bukan kerajaan dan komuniti)
 6. Memastikan penyediaan Pelan Tindakan program / projek disediakan di peringkat Jawatankuasa Kerja
 7. Melapor kemajuan pelaksanaan program LA21KL di peringkat pengurusan tertinggi DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan
 8. Mempromosi dan membangun imej LA21KL
 9. Menyumbang kepada pemarkahan Penggredan PBT ( pelaksanaan program LA21 KL)
 10. Menwujud dan mempromosikan elemen masyarakat Bandar Rendah Karbon melalui program LA21KL.

 

 1. Unit Bandar Berdaya Tahan (Resilient)
 1. Penyediaan Pelan Induk Daya Tahan Bandar (Resilient Cities)

~ Kajian Literiture
~ Penyediaan TOR Pelantikan PErunding
~ Kajian Pelan Induk Daya Tahan Bandar (Laporan Awalan, Sesi Rundingan Awam, Laporan Penemuan, Draf Pelan Induk, Pelan Induk)
~ Publisiti / Makluman Awam

 1. Penyediaan kajian-kajian Khas dalam skop Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 seperti C40 dan Carbon Trust.

 

 

Bahagian Perancangan Pelan Pembangunan

Bahagian Pengawasan & Penyelarasan Perancangan

Bahagian Perancangan Mampan

Bahagian Penilaian Perancangan

Urusetia Pusat Setempat

 

 

Imbas Kod QR

 

 

PENAFIAN

Sekiranya pengguna mendapati terdapat kesalahan dan kesulitan hasil daripada penggunaan data dan maklumat yang terkandung di laman ini, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar bardasarkan masa dan tarikh diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

Notis Hak Cipta
Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Best viewed in Mozilla Firefox 2.0 & above with 1024 x 768 resolution | Last Update : 14 September 2012, 12:00 PM