Utama    Jabatan Perancang Bandaraya    Soalan Lazim    Hubungi Kami Carian    

   w3c Increase font size Increase font size Decrease font size 

"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisien dan cemerlang."

1.0      BAHAGIAN PENGAWASAN DAN PENYELARASAN PERANCANGAN

a.) Unit Hubungan Strategik

 1. Penyelarasan hal-hal yang berkaitan dengan maklumbalas Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara)
 2. Penyelarasan hal-hal yang berkaitan dengan Mesyuarat Ahli Lembaga Penasihat
 3. Penyediaan bahan-bahan taklimat perancangan untuk pembentangan kepada agensi luaran dan dalaman DBKL.
 4. Urusetia Jawatankuasa Insentif Pengurangan 50% Caj Pembangunan (JKIPCP) yang menguruskan perkara-perkara berikut :-
 5. Menyelaras lawatan tapak bagi permohonan yang terlibat dengan insentif caj pembangunan
 6. Menyediakan laporan siasatan tapak untuk dibawa ke mesyuarat JKIPCP
 7. Menyediakan kertas perakuan pengesyoran JKIPCP ke Mesyuarat JKPS untuk pertimbangan

b.) Unit Penyelarasan Syarat Pembangunan Kelulusan Papan Iklan Dan Telekomunikasi

 1. Semakan semula syarat-syarat perintah pembangunan selaras dengan dasar perancangan semasa untuk dijadikan sebagai rujukan dalam pengeluaran Perintah Pembangunan.
 2. Penyediaan ulasan perancangan untuk kelulusan permohonan struktur / menara telekomunikasi.
 3. Penyediaan ulasan perancangan untuk kelulusan permohonan struktur paparan iklan luar.
 4. Penyelarasan permohonan yang terlibat dengan tunggakan caj pembangunan dan ISF.
 5. Penyelarasan hal-hal berkaitan Jawatankuasa Pemudah Task Force.
 6. Menyelaras perlaksanaan Star Rating bersama unit pentadbiran.

c.) Unit Pengawasan Pembangunan Dan Penilaian Permohonan Lesen

 1. Menyediakan penilaian perancangan terhadap permohonan lesen premis dan perniagaan
 2. Menyemak kelulusan perancangan bagi menyediakan penilaian perancangan terhadap permohonan lesen premis/permit
 3. Menyediakan garis panduan berkenaan dengan kesalahan perancangan dan kebenaran lesen.
 4. Menjalankan siasatan dan semakan serta mengemukakan maklumat terhadap tindakan yang telah diambil berhubung aduan awam yang melibatkan kesalahan perancangan
 5. Pemantauan terhadap pematuhan syarat-syarat Perintah Pembangunan, Pembangunan Sementara dan Notis Penolakan
 6. Memantau dan menyediakan maklumbalas untuk setiap aduan yang diterima oleh jabatan

 

1.1      Seksyen Penyelidikan & Perundangan

a. ) Unit Penilaian Permohonan Tanah Kerajaan

 1. Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan Pemberimilikan, Pajakan, Lesen Menduduki Sementara, Penyambungan Tempoh Pajakan, Permit Ruang Udara, Stratum, Hak Lalu Lalang dan lain-lain daripada Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 2. Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan Penyewaan, Perlanjutan Kelulusan Dasar dan lain-lain daripada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.
 3. Menyediakan ulasan perancangan bagi penyewaan Tanah Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur dan Perbadanan Aset Keretapi.
 4. Ahli Jawatankuasa Tetap bagi Mesyuarat Penyewaan Tanah Milik PTP dan DBKL
 5. Menyelaras dan menyediakan maklumat perancangan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

b.) Unit Garis Panduan Kawalan Pembangunan

 1. Menyediakan garis panduan perancangan baharu untuk dijadikan sebagai panduan dalam menilai permohonan Kebenaran Perancangan.
 2. Semakan semula garis panduan perancangan sedia ada selaras dengan dasar perancangan semasa.
 3. Menyelaras pemakaian garis panduan perancangan yang dikeluarkan oleh kerajaan (KWP, KPKT & MNKT) untuk kegunaan jabatan.
 4. Menyelaras penjualan garis panduan perancangan kepada pihak-pihak berkepentingan.
 5. Semakan semula format Laporan Penilaian Perancangan dan Kriteria Penilaian perancangan mengikut dasar perancangan semasa.
 6. Menyelaras petunjuk prestasi utama jabatan bersama Unit Pentadbiran melibatkan perkara-perkara berikut :-
 7.    Menyediakan laporan pencapaian dan cadangan KPI tahunan jabatan
 8.    Memantau pencapaian KPI bagi setiap unit dengan mengadakan mesyuarat berkala.
 9. Penyelarasan hal-hal yang melibatkan RUMAWIP dan PPA1M merangkumi data-data kelulusan perancangan dan pengurusan mesyuarat berkaitan Jawatankuasa RUMAWIP / PPA1M.
 10. Menyelaras ISO jabatan bersama Unit Pentadbiran melibatkan perkara-perkara berikut :
 11. - Semakan semula dokumen ISO mengikut keperluan semasa jabatan.
  - Menguruskan pengauditan ISO oleh audit dalaman DBKL.

   

c.) Unit Perundangan

 1. Memberi khidmat nasihat dan pandangan perundangan kepada jabatan berkaitan undang-undang yang diterimapakai dan dikuatkuasakan
 2. Mengendali dan melaksana tindakan pendakwaan ke Mahkamah bagi kes-kes yang berkaitan kesalahan perancangan di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267)
 3. Menyediakan dan menyemak Kertas Siasatan bagi kesalahan-kesalahan perancangan di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267).
 4. Menyelaras permohonan Kad Kuasa serta mengemaskini keperluan perwakilan kuasa pegawai dan kakitangan jabatan dari semasa ke semasa.
 5. Membantu dan menyelaras kes-kes sivil yang melibatkan jabatan
 6. Menyediakan ulasan dan maklumbalas berkaitan isu perundangan yang dirujuk ke jabatan 

 

1.2      Seksyen Pengurusan Maklumat & GIS

a.) Unit Sistem Kawalan Pembangunan

 1. Merancang dan menguruskan sistem-sistem aplikasi yang digunapakai di jabatan termasuk peningkatan dan pengubahsuaian sistem sediada.
 2. Merancang dan menyelaras keperluan pembangunan aplikasi di jabatan yang meliputi proses dan prosedur kerja serta teknologi semasa termasuk ‘engagement’ bersama pihak berkepentingan
 3. Memastikan maklumat dan pangkalan data sistem aplikasi jabatan diurus, dikemaskini dan diselenggara secara sistematik
 4. Menjalankan kerja-kerja penukaran dokumen fail-fail permohonan perancangan ke dalam bentuk digital
 5. Mengemaskini, menambah baik dan menyelenggara laman web jabatan (http://jprb.dbkl.gov.my)
 6. Merancang serta menyelaras strategi pelaksanaan penyelenggaraan sistem aplikasi dan ICT (perisian, perkakasan dan rangkaian) serta pengurusan permohonan sistem aplikasi baharu
 7. Penjualan pelan lokasi kepada orang awam dan agensi berkepentingan
 8. Menyediakan latihan pengguna berkaitan sistem-sistem aplikasi bagi membantu kakitangan meningkatkan kemahiran penggunaan sistem

 

b.) Unit KLGIS

 1. Membangun, mengurus dan mengemaskini pangkalan data GIS jabatan (penawanan dan verifikasi)
 2. Merancang, menyelaras, mengintegrasi dan memantau maklumat-maklumat dalam pangkalan data GIS
 3. Mengurus dan menyelaras perkongsian data GIS dengan jabatan dalaman dan luaran DBKL
 4. Menjalankan kajian dan analisa spatial daripada data perancangan GIS
 5. Memberi khidmat nasihat dalam bidang Sistem Maklumat Geografi (GIS) Perancangan
 6. Menyediakan latihan bagi meningkatkan kemahiran penggunaan GIS kepada kakitangan jabatan
 7. Mengurus pengeluaran pelan perancangan kepada agensi-agensi kerajaan dan orang awam

 

b.) Unit Pengumpulan Data

 1. Menjalankan kajian lapangan dan mengumpul data-data primer dan sekunder
 2. Kemasukan dan kemaskini pangkalan data perancangan dan pembangunan melalui data sekunder dan kajian lapangan
 3. Menguruskan Pusat Sumber Jabatan

 

1.3 Seksyen Pentadbiran 1

a.) Unit Permohonan Perancangan

 1. Mendaftar, menyediakan fail dan mengecap pelan bagi permohonan perancangan baru yang diterima daripada OSC dan diedarkan kepada Bahagian Penilaian Perancangan mengikut kawasan untuk diproses.
 2. Menyediakan iklan pelawaan bantahan Kaedah 5 melalui 4 surat khabar iaitu Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.
 3. Menyediakan format dan memantau penyediaan papantanda pelawaan bantahan oleh pemohon.
 4. Mengurus bilik fail permohonan dan pergerakan fail permohonan perancangan
 5. Mengeluarkan surat peringatan dan lanjutan tempoh kepada pemohon supaya mengemukakan pelan-pelan pindaan bagi tempoh yang ditetapkan bagi fail-fail Simpan Dalam Perhatian (SDP).
 6. Menyediakan maklumat bagi fail-fail permohonan Simpan Dalam Perhatian (SDP) yang tamat tempoh untuk keputusan pembatalan permohonan atau tindakan kompaun.
 7. Menguruskan pengeluaran surat bantahan Kaedah 7 yang dikeluarkan oleh Bahagian Penilaian Perancangan kepada pemilik-pemilik bersebelahan cadangan pembangunan.

 

b.) Unit Pentadbiran Am

 1. Pembangunan Sumber Manusia
 2. Pentadbiran dan Perkhidmatan
 3. Perolehan dan Inventori
 4. Mesyuarat dan Surat Menyurat
 5. Fail dan rekod
 6. Keselamatan dan Kebajikan Kakitangan
 7. Kebersihan dan Keceriaan
 8. Mengurus Perolehan

 

c. ) Unit Kewangan dan Pengurusan Aset

 1. Mengurus kewangan dan perbelanjaan jabatan
 2. Memantau bayaran fi, caj dan kompaun
 3. Mengurus pemulangan deposit dan lain-lain bayaran
 4. Mengurus pembayaran dan kemajuan kerja
 5. Mengurus pendaftaran dan pemantauan pergerakan asset jabatan

 

d.) Unit Inovasi dan Kualiti

 • Menyelaras pematuhan kualiti pengurusan
 • MS ISO
 • EKSA
 • MKSP
 • Laporan bulanan dan tahunan
 • Inovasi
 • Manual Kerja
 • Fail Meja
 • Dokumen Terperingkat
 
 
 
        

Bahagian Perancangan Pelan Pembangunan

Bahagian Pengawasan & Penyelarasan Perancangan

Bahagian Perancangan Mampan

Bahagian Penilaian Perancangan

Urusetia Pusat Setempat

 

 

Imbas Kod QR

 

 

PENAFIAN

Sekiranya pengguna mendapati terdapat kesalahan dan kesulitan hasil daripada penggunaan data dan maklumat yang terkandung di laman ini, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar bardasarkan masa dan tarikh diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

Notis Hak Cipta
Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Best viewed in Mozilla Firefox 2.0 & above with 1024 x 768 resolution | Last Update : 14 September 2012, 12:00 PM