AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN

(WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 1985

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL

 

 

BAHAGIAN VII

 

KEHENDAK-KEHENDAK MENENTANG KEBAKARAN

 

Undang-undang kecil

 1. Tafsiran.

 2. Menetapkan kumpulan maksud.

 3. Kaedah-kaedah mengukur

 4. Peruntukan bagi dinding pangsa dan lantai petak.

 5. Lantai dalam bangunan yang melebihi tinggi 30 meter hendaklah dibina sebagai lantai petak.

 6. Dinding dan lantai lain hendaklah dibina sebagai dinding pangsa atau lantai petak.

 7. Pengasingan kawasan risiko kebakaran.

 8. Akses perkakas bomba.

 9. Dinding pengasing.

 10. Dinding luar.

 11. Rasuk atau tiang.

 12. Salutan pada dinding luar.

 13. Sebutan mengenai Jadual Keenam.

 14. Sempadan berkenaan.

 15. Pembinaan dinding pengasing.

 16. Kehendak khas bagi dinding pangsa dan lantai petak.

 17. Pengadang mendatar dan tegak bagi dinding luar.

 18. Lubong terlindung.

 19. Pengudaraan bagi lubong lif.

 20. Ruang buka dalam lubong lif.

 21. Pengesan asap bagi lobi lif.

 22. Cara gerakan kecemasan jika berlaku kerosakan kuasa sesalur.

 23. Cara gerakan menentang kebakaran

 24. Lubong terlindung sebagai saluran pengudaraan.

 25. Lubong terlindung yang mengandungi tangga.

 26. Pentas di tempat perhimpunan.

 27. Pentas terbuka.

 28. Tindakan mencegah kebakaran dalam sistem penyamanan udara.

 29. Pengadang api.

 30. Pintu api dalam dinding petak dan dinding pengasing.

 31. Pintu setengah jam dan satu jam.

 32. Penutup pintu bagi pintu api.

 33. Ukuran jarak perjalanan ke tempat keluar.

 34. Tempat keluar hendaklah boleh dilalui pada bila-bila masa.

 35. Pintu keluar tingkat.

 36. Tangga.

 37. Jalan keluar.

 38. Jalan keluar melalui ruang buka tak berkepung.

 39. Tempat keluar mendatar.

 40. Tanda tempat keluar kecemasan.

 41. Pintu keluar.

 42. Susunan pintu keluar tingkat.

 43. Penghitungan beban pendudukan.

 44. Pengiraan lebar pintu keluar tingkat.

 45. Pengiraan bilangan tangga dan lebar tangga.

 46. Tempat keluar bagi institusional dan tempat perhimpunan

 47. Pengelasan tempat perhimpunan.

 48. Standard jarak untuk mengira beban pendudukan.

 49. Lebar jalan keluar.

 50. Kadar aliran keluar.

 51. Butir-butir tempat keluar bagi tempat perhimpunan..

 52. Tempat duduk.

 53. Lorong di tempat-tempat perhimpunan.

 54. Pintu keluar di tempat-tempat perhimpunan

 55. Notis yang dilekatkan pada pintu, pintu pagar atau pengatup.

 56. Jarak perjalanan di tempat perhimpunan.

 57. Pengepungan jalan melepaskan diri dalam bangunan tertentu.

 58. Tangga luar.

 59. Ruang buka dalam dinding berhampiran tidak dibenarkan.

 60. Jalanan bergerak.

 61. Pintu kendalian kuasa sebagai jalan keluar.

 62. Bangunan yang mempunyai tangga tunggal.

 63. Tangga hendaklah sampai ke paras bumbung.

 64. Ruang asap.

 65. Ruang terlindung.

 66. Pengudaraan kepungan tangga.

 67. Pengudaraan kepungan tangga bagi bangunan yang tidak melebihi 18 meter.

 68. Pengudaraan kepungan tangga bagi bangunan yang melebihi 18 meter.

 69. Kepungan tangga di bawah paras tanah.

 70. Sistem isitekanan bagi tangga.

 71. Sekatan kemerebakan api.

 72. Pengelasan sekatan kemerebakan api di permukaan dinding dan siling.

 73. Pengelasan bahan kemasan dalam.

 74. Pengelasan permukaan dinding atau siling..

 75. Pengecualian berhubungan dengan siling

 76. Sebutan mengenai bumbung.

 77. Sebutan mengenai bangunan.

 78. Pembinaan bumbung.

 79. Bahan bumbung.

 80. Penetapan kategori penembusan api dan kemerebakan api atas permukaan bumbung.

 81. Ketahanan api.

 82. Kehendak-kehendak tambahan.

 83. Tingginya bangunan.

 84. Bangunan satu tingkat.

 85. Ketahanan api bahagian struktur.

 86. Dinding petak yang mengasingkan rumah pangsa atau maisonet.

 87. Pemakaian Undang-Undang Kecil ini bagi lantai.

 88. Keluasan lantai dan muatan bangunan dan petak.

 89. Ujian ketahanan api.

 90. Ketahanan api bagi dinding.

 91. Ketahanan api bagi tingkat di atas tingkat bawah.

 92. Ketahanan api bagi apa-apa elemen struktur.

 

BAHAGIAN VII

 

KEHENDAK-KEHENDAK MENENTANG KEBAKARAN

 

133.     Dalam Bahagian ini dan Bahagian VIII melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain-

 "automatik" ertinya suatu alaI atau sistem yang memperuntukkan fungsi kecemasan tanpa memerlukan campur tangan manusia;

 "bahagian luar tak boleh terbakar" ertinya bahagian luarnya dilapisi dengan, atau selainnya bahagian luarnya mengandungi bahan tak boleh terbakar;

 "dinding pangsa" dan "lantai petak" masing-masing ertinya sesuatu dinding dan sesuatu lantai yang mematuhi undang-undang kecil 148, dan yang diadakan sedemikian bagi maksud undang-undang kecil 136 untuk membahagikan sesualu bangunan kepada petak-petak bagi apa-apa maksud berhubungan dengan undang-undang kecil 213 atau 147;

 "dinding pengasing" ertinya dinding atau bahagian sesuatu dinding yang digunakan bersama oleh dua bangunan bersampingan;

 "elemen struktur" ertinya- . 

a)             mana-mana bahagian yang menjadi sebahagian daripada kerangka struktur sesuatu bangunan atau sesuatu rasuk atau alang atau tiang lain (bukan bahagian yang hanya menjadi sebahagian sesualu struktur bumbung);

b)             sesuatu lantai, termasuk suatu lantai petak, selain daripada bangunana yang terendah sekali;

c)             sesuatu dinding luar

d)             sesuatu dinding pengasing

e)             sesuatu dinding pangsa

f)               struktur yang menepung atau lubong terlindung

g)             sesuatu dinding bawa beban atau bahagian dinding yang bawa beban

h)             sesuatu galeri

 "had-had yang dibenarkan bagi kawasan tak terlindung" ertinya jumlah maksimum kawasan tak terlindung pada sesuatu sisi atau dinding luar bangunan at au petak, yang mematuhi kehendak-kehendak yang dinyatakan dalam Jadual Keenam Undang-Undang Kecil ini bagi bangunan atau petak tersebut;

 "jalan keluar" ertinya sesuatu jalan yang melaluinya orang-orang dalam mana-mana tingkat sesuatu bangunan boleh sampai ke tempat selamat di luar bangunan itu dan bolehlah termasuk sesuatu bilik, pintu, koridor, tangga atau tara-tara laluan lain yang bukan suatu pintu pusing, lit atau eskalator;

 "jalan keluar lepas" ertinya pintu dari sesuatu tingkat, rumah pangsa, at au bilik yang mana pintunya memberi akses pada tingkat, rumah pangsa atau bilik itu ke jalan keluar;

 "jalan mati" ertinya sesuatu kawasan yang pelepasan diri daripadanya hanya boleh dilakukan melalui satu arab sahaja dan dalam sesuatu pelan terbuka termasuklah mana-mana tempat yang jalan terus darinya kepada pintu keluar lain mencakup suatu sudut yang tidak kurang dari 45;

 "jarak perjalanan" ertinya jarak yang perlu dilalui daripada mana-mana tempat di sesuatu tingkat bangunan sarna ada-

 (a) ke pintu penahan api dalam kepungan tangga; atau

 (b) jika tidak ada pintu tersebut, ke anak tangga pertama tangga itu;

 "jarak tepat" ertinya jarak yang terdekat sekali daripada mana-mana tempat dalam kawasan lantai diukur dalam kepungan luar bangunan itu kepada tempat keluar yang berkenaan tanpa mengira dinding, din ding sekat atau pemasangan selain daripada dinding kepungan at au dinding sekat bagi tangga terlindung;

 "J.P.B." ertinya Jawatankuasa Pegawai .Bomba United Kingdom;

 "kawasan tak terlindung" berhubungan dengan sesuatu dinding luar atau sisi sesuatu bangunan, crtinya-

a)             sesuatu tingkap, pintu atau ruang buka lain;

b)             mana-mana bahagian dinding luar yang mempunyai ketahanan api kurang daripada yang dinyatakan oleh Bahagian ini bagi dinding itu; dan

c)             mana-mana bahagian dinding luar yang mempunyai bahan boleh terbakar yang tebalnya lebih daripada 0.8 mlilmeter terlekat at au dipasang pacta muka luarnya, sama ada untuk saluran atau apa-apa maksud lain;

 "kemasan dalam" ertinya permukaan dalam bangunan yang terdedah termasuk, tetapi tidak terhad kepada dinding, dinding sekat, tiang dan siling yang tetap atau boleh alih;

 "ketahanan api" mempunyai erti yang diberikan kepada ungkapan ltu dalam undang-undang kecil 221;

 "koridor ter1indung" ertinya sesuatu koridor yang diasingkan danpada bangunan yang menggunakannya oleh dinding sekat yang mempunyai TKA tidak kurang dari setengah jam dan semua ruang buka dalam dinding sekat itu dipasang dengan lampu tetap dan pmtu menutup sendiri tiap-tiap satunya mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah jam;

 "K.P.P.B." ertinya Ketua Pengarah' Perkhidmatan Bomba Malaysia atau Pihak Berkuasa Bomba yang berkenaan;

 "la1uan langkan" ertinya sesuatu langkan yang menjadi laluan luar menuju ke tangga bersama yang digunakan oleh satu atau lebih kependudukan;

 "lampu kecemasan" ertinya pencahayaan yang didapati sama ada melalui punca bekalan elektrik bebas atau sekunder seperti akumulator yang mengalirkan arus elektrik atau penjana kuasa berasingan bagi lampu biasa atau lampu pendua;

 "lantai tentuan" ertinya paras lantai di mana pasukan bomba mempunyai akses kepada lit bomba dan biasanya adalah paras lantai yang terdekat sekali dengan paras akses perkakas bomba;

 "lif bomba" ertinya lit yang boleh diambil milik bagi kegunaan eksklusif ahli bomba dalam masa kecemasan;

 "lubong terlindung" ertinya sesuatu tangga, Iii, eskalator, pelongsor, saluran atau lubong lain yang membo1ehkan orang, benda atau udara melalui di antara petak-petak yang berlainan, dan yang mematuhi kehendak-kehendak undang-undang kecil 150;

 "paras akses menentang kebakaran" ertinya paras paling tinggi yang sesuatu tangga perkakas bomba boleh disandarkan ke sesuatu bangunan bagi maksud menentang kebakaran dan pemindahan;

 "paras akses perkakas bomba" er.tinya di mana perkakas bomba bo1eh menghampiri bangunan itu bagi maksud menentang kebakaran atau memindahkan penduduk;

 "pemasangan gelung hos" ertinya sesuatu pesangan paip, tangki air, pam dan gelung hos di sesuatu bangunan bagi mengadakan suatu cara tersedia yang dengannya pancutan air boleh dituJukan ke mana-mana bahagian bangunan itu bagi maksud menentang kebakaran dan mematuhi TAPB 402.101;

 "pemasangan penggera kebakaran" ertinya sesuatu pemasangan yang boleh memberi amaran kepada orang-orang mengenai berlakunya kebakaran. Pemasangan itu hendaklah mempunyai pengesan-pengesan yang mematuhi Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Pegawai Bomba bagi Pemasangan Penggera Kebakaran Automatik, dan dipasang mengikuti TAPB 1019;

 "pemasangan semburan" ertinya sesuatu pemasangan bekalan air, pam, paip, injap dan tempat pancuran yang diatur sedemikian supaya secara automatik dapat mengesan sesuatu kebakaran dan melawannya dengan air, membunyikan penggera dan dipasang mengikut edisi semasa kaedah-kaedah JPB bagi

Pemasangan Semburan Automatik atau piawai-piawai lain yang diluluskan;

 "penahan api" ertinya binaan yang ditentukan sedemikian, termasuk pintu yang mempunyai darjah ketahanan api minimum tidak kurang daripada setengah jam mengikut Jadual-Jadual relevan Undang-Undang Kecil ini atau yang mencapai sesuatu standard apabila diuji mengikut PB 4/6: Bahagian 8: 19/2 kecuali, mengenai pintu- 

a)             ribet pada bingkai pintu atau pada penahan pintu itu, mengikut mana yang berkenaan, tidak kurang daripada 25 milimeter dalamnya;

b)             pintu itu dipasangkan dengan engsel-engsel logam yang mempunyai takat lebur tidak kurang daripada 8000C; dan

c)             pintu itu boleh menutup sendiri;

 "pengadang api" ertinya sesuatu pengadang atau penutup yang boleh mencegah atau menghalang laluan asap atau api di dalam sesuatu rongga atau disekeliling sesuatu paip atau saluran tempat ia menembusi sesuatu dinding atau lantai atau di persimpangan antara elemen-elemen struktur;

 "petak" ertinya mana-mana bahagian sesuatu bangunan yang diasingkan daripada semua bahagian lain oleh satu atau lebih dinding pangsa atau lantai petak atau oleh kedua-dua dinding dan lantai tersebut; dan bagi maksud-maksud Bahagian ini, jika mana-mana bahagian tingkat atas sesuatu bangunan adalah dalam suatu petak, petak itu hendaklah juga termasuk sesuatu ruang bumbung di atas mana-mana bahagian tingkat atas itu;

 "pili bomba" ertinya sesuatu pemasangan paip, tangki air, pam dan alir-keluar pili dalam sesuatu bangunan bagi mengadakan suatu tara tersedia yang dengannya suatu pancutan air boleh ditujukan ke mana-mana bahagian bangunan itu bagi maksud menentang kebakaran dan hendaklah mematuhi TAPB 402.101;

 "pintu" termasuklah sesuatu pengatup, penutup bentuk perlindung lain bagi sesuatu ruang buka di sesuatu dinding atau lantai sesuatu bangunan, atau pads struktur yang mengelilingi sesuatu lubong terlindung, sarna acta pintu itu dibina daripada satu daun pintu atau lebih;

 "pintu keluar" ertinya sesuatu pintu daripada sesuatu tingkat, rumah pangsa atau bilik yang memberi akses daripada tingkat, rumah pangsa atau bilik itu ke jalan keluar;

 "pintu keluar tingkat" ertinya sesuatu pintu berkadar api bagi tangga atau koridor terlindung yang dilindungi denian suatu struktur penahan api mengikut Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini dan dalam hal tempat tinagal tingkat bawah, pintu keluar tingkat ertinya sesuatu pintu yang menghala terus ke tempat selamat di luar bangunan itu;

 "pintu penahan asap" ertinya sesuatu pintu atau sepasang pintu yang apabila dipasang pada suatu rangka memenuhi kehendak-kehendak seksyen 7 PB 476: Bahagian 8: 1972 mengenai-

 (a) ketahanan daripada runtuh selama tidak kurang daripada tiga puluh minit; dan

 (b) ketahanan kepada laluan api dan gas panas selama tidak kurang daripada dua puluh minit;

 "ruang akses menentang'kebakaran" ertinya sesuatu ruang yang terpisah daripada tingkat yang menggunakannya oleh binaan yang mempunyai TKA sekurang-kurangnya setengah jam, yang boleh dilalui terus daripada sesuatu tangga menentang kebakaran dan lif bomba dan mengandungi pan cur kering atau pancur basah;

 "ruang asap" ertinya sesuatu ruang terlindung yang menjadi laluan bagi suatu tangga dan yang bertindak sebagai penahan api dan asap di antara sesuatu tingkat dan tangga itu;

 "ruang edaran" ertinya sesuatu ruang yang semata-mata atau kerap-kali digunakan sebagai jalan masuk di antara suatu bilik dengan suatu lubong terlindung atau di antara sama ada suatu bilik atau suatu lubong terlindung dengan suatu tempat keluar dari bangunan atau petak itu;

 "ruang terlindung" ertinya sesuatu ruang yang dikepung seluruhnya dengan dinding sekat yang mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah jam dan semua ruang buka di dalamnya dipasang dengan lampu tetap dan pintu menutup sendiri yang mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah jam;

 "sempadan" berhubungan dengan sesuatu bangunan, ertinya sempadan tanah kepunyaan bangunan itu (tanah tersebut disifatkan sebagai termasuk mana-mana bahagian jalan, terusan atau sungai yang bersempadanan tetapi hanya setakat garisan tengahnya); dan sempadan premis itu hendaklah diertikan supaya termasuk mana-mana bahagian itu hingga ke takat yang sama;

 "sempadan berkenaan" berhubungan dengan sesuatu sisi atau dinding luar sesuatu bangunan atau petak, ertinya bahagian sempadan premis itu atau sempadan andaian sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang kecil 146 yang berhampiran dengan sisi atau dinding itu dan sama ada bertemu dengan, selari dengan atau pada sudut tidak lebih daripada 800 dengan sisi atau dinding itu;

 "sistem pancur basah" ertinya sesuatu sesalur air tegak yang sentiasa penuh dan dipasang bagi maksud-maksud menentang kebakaran, daripada sail yang berpatutan dan dipasang dengan sambungan-sambungan yang sesuai untuk kegunaan Pihak Berkuasa Bomba dan hendaklah mematuhi kehendak-kehendak T APB 402.101;

 "sistem pancur kering" ertinya sesuatu sesalur air tegak yang selalunya kering, daripada sail berpatutan, dan dipasang dengan pili alir-keluar yang boleh dipenuhi dengan air oleh pam-pam Pihak Berkuasa Bomba melalui alir masuk perkhidmatan bomba dan hendaklah mematuhi PB 3980 dan TAPB 402.101;

 "struktur pelindung" ertinya sesuatu dindin2 atau lantai atau struktur lain yang mengepung suatu lubong terlindung lain daripada-

 (a) dinding yang juga menjadi sebahagian daripada dinding luar, dinding pengasing atau dinding pangsa; atau

 (b) lantai yang juga adalah lantai petak atau lantai yang dipasang terus di atas tanah; atau

 (c) sesuatu bumbung;

 "suis ahli bomba" ertinya sesuatu suis yang terletak berhampiran dengan lit bomba di lantai tentuan untuk membolehkan pasukan bomba mengawal lif-lif bomba;

 "tak boleh terbakar" adalah terpakai bagi bahan-bahan yang dinyatakan di bawah PB 476: Bahagian 4 (1970);

 "tangga dalam" ertinya sesuatu tangga yang dikepungi di semua sisi oleh dinding dan yang semua ruang buka dalam dinding luarnya digilap atau selainnya dilindungi daripada cuaca;

 "tangga luar" ertinya sesuatu tangga yang terbuka sepenuhnya kepada udara luar pada sekurang-kurangnya dua sisi daripada paras sebelah atas pelepar ke sebelah bawah larian tangga yang sebaik-baik sahaja di atasnya;

 "tangga menentang kebakaran" ertinya sesuatu tangga yang diuntukkan sebagai jalan masuk yang diiktiraf ke dalam bangunan untuk ahli bomba jika berlaku sesuatu kebakaran;

 "tangga terlindung" ertinya sesuatu tangga yang diasingkan daripada bangunan yang menggunakannya oleh dinding sekat yang mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah jam dan yang semua ruang buka dalam dinding sekat itu dipasangkan dengan lampu tetap dan pintu menutup sendiri yang tiap-tiap satunya mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah jam;

 "tempat keluar mendatar" ialah suatu jalan keluar daripada sesuatu petak atau bangunan ke petak atau bangunan yang bersebelahan pada paras yang lebih kurang sama dan kemudian ke tangga terlindung atau tempat keluar terakhir sama ada secara terus atau melalui koridor terlindung;

 "tempat keluar terakhir" ertinya tempat keluar bagi jalan Iepas keluar daripada sesuatu bangunan yang mengadakan akses terus ke jalan, laluan atau tangga terbuka yang terletak untuk membolehkan pemindahan orang-orang daripada kawasan berdekatan sesuatu bangunan supaya mereka terselamat daripada kebakaran atau asap;

 "tempoh ketahanan api" ertinya tempoh yang sesuatu elemen akan memenuhi kehendak-kehendak berkenaan dengan aliran haba atau ketahanan daripada runtuh dengan laluan api apabila diuji mengikut PB 476: Bahagian I: 1953;

 "tingginya bangunan" mempunyai erti yang diberi kepadanya dalam undang-undang kecil135;

 "TKA" ertinya tempoh ketahanan api.

134.      Bagi maksud Bahagian ini tiap-tiap bangunan atau petak hendaklah dianggap mengikut penggunaannya atau penggunaan yang dicadangkan sebagaimana digolongkan dalam salah satu daripada kumpulan maksud yang dinyatakan dalam Jadual Kelima Undang-Undang Kecil ini dan, jika sesuatu bangunan itu dibahagikan kepada petak yang diguna atau dicadang hendaklah digunakan untuk maksud-maksud berlainan, kumpulan maksud bagi setiap petak itu hendaklah ditentukan berasingan:

 Dengan syarat bahawa jika keseluruhan atau sebahagian daripada sesuatu bangunan atau petak, mengikut mana yang berkenaan, diguna atau dicadang hendak digunakan untuk lebih daripada satu maksud, hanya maksud utama penggunaan bangunan atau petak itu akan diambilkira apabila menentukan dalam kumpulan maksud mana ia digwongkan.

135.    Dalam Bahagian ini-

            (a) tingginya sesuatu bangunan, atau bahagian sesuatu bangunan sebagaimana diperihalkan dalam undang-undang kecil 215 ertinya tinggi bangunan atau bahagian itu, diukur daripada paras min tanah yang bersampingan dengan bahagian luar dinding luar bangunan itu hingga ke paras setengah daripada tinggi tegak bumbung bangunan atau bahagian itu, atau hingga ke bahagian tertinggi dinding parapet (jika ads), mengikut mana yang lebih tinggi;

           (b) keluasan- 

(i)             sesuatu tingkat bangunan atau petak hendaklah dikira sebagai jumlah keluasan dalam tingkat itu yang dikelilingi oleh permukaan kemasan dalam dinding kepungan itu atau, pads mana-mana sisi di mana tidak ads dinding kepungan, oleh bahagian tepi lantai yang terluar sekali disisi itu;

(ii)           sesuatu bilik atau garaj hendaklah dikira sebagai jumlah keluasan lantainya yang dikelilingi oleh permukaan kemasan dalam dinding-dinding yang membentuk bilik atau garaj itu;

(iii)          sesuatu bahagian bumbung hendaklah dikira sebagai keluasan tampak sebenar bahagian itu diukur di atas satah selari dengan curam bumbung itu;

         (c) Kapasiti isipadu bangunan atau petak hendaklah ditentukan dengan mengukur isipadu ruang yang terkandung di dalam-

 (i)             permukaan kemasan dalam dinding kepungan atau, pada mana-mana sisi di mana tidak ada dinding kepungan, satah yang melanjut tegak di atas tepi lantai yang terluar sekali di sisi itu;

(ii)           permukaan atas lantai yang terendah sekali; dan

(iii)          mengenai sesuatu bangunan atau petak yang melanjut ke bumbung, permukaan bawah bumbung itu atau, mengenai mana-mana petak lain, permukaan bawah siling tingkat yang tertinggi sekali dalam petak itu, termasuk ruang yang mengandungi mana-mana dinding lain, atau mana-mana lubong, saluran atau struktur lain di dalam ruang yang akan diukur sedemikian.

136.    Mana-mana bangunan, lain daripada bangunan satu tingkat, daripada kumpulan maksud yang dinyatakan dalam ladual Kelima Undang-Undang Kecil ini dan yang mempunyai-

          (a) sesuatu tingkat yang keluasan lantainya melebihi keluasan yang dinyatakan sebagai relevan bagi bangunan dalam kumpulan maksud dan tinggi tersebut; atau

         (b) kapasiti isipadu yang melebihi isipadu yang dinyatakan sebagai relevan, hendaklah dibahagikan kepada petak-petak, dengan cars. dinding pangsa atau lantai petak atau kedua-duanya, supaya-

 (i)             tiada mana-mana petak itu mempunyai sesuatu tingkat yang keluasan lantainya melebihi keluasan yang dinyatakan sebagai relevan bagi bangunan itu; dan

(ii)           tiada mana-mana petak itu mempunyai kapasiti isipadu yang melebihi isipadu yang dinyatakan sebagai relevan bagi bangunan itu;

 Dengan syarat bahawa jika sesuatu bangunan dilengkapkan dengan pemasangan semburan automatik yang mematuhi syor-syor relevan Kaedah-kaedah J.P.B. bagi Pemasangan Semburan Automatik, edisi ke 29, undang-undang kecil ini hendaklah berkuatkuasa berhubungan dengan bangunan itu seolah-olah had-had ukuran yang dinyatakan itu diganda dua.

137.     Dalam mana-mana bangunan yang tingginya melebihi 30 meter, mana-mana lantai yang tingginya lebih daripada 9 meter di atas paras tingkat bawah yang mengasingkan satu tingkat daripada satu tingkat lain, selain daripada lantai yang berada sama ada dalam lantai maisonet atau mezanin hendaklah dibina sebagai lantai petak.

138.     Dinding dan 1antai berikut dalam bangunan-bangunan hendaklah dibina sebagai dinding pangsa atau lantai petak:

            (a) mana-mana lantai dalam sesuatu bangunan daripada Kumpulan Maksud II (Institusional);

          (b) mana-mana dinding atau lantai yang mengasingkan rumah pangsa atau maisonet daripada mana-mana bahagian lain bangunan yang sarna;

          (c) mana-mana dinding atau lantai yang mengasingkan sebahagian sesuatu bangunan daripada mana-mana bahagian lain bangunan yang sarna yang diguna atau dicadang hendak digunakan terutamanya bagi maksud yang tergolong ke dalam kumpulan maksud yang berlainan sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kelima Undang-Undang Kecil ini; dan

         (d) mana-mana lantai sebaik sahaja di atas tingkat bawah tanah jika tingkat bawah tanah itu mempunyai keluasan yang melebihi 100 meter persegi.

139.     Kawasan atau penggunaan berikut hendaklah diasingkan daripada kawasan pendudukan lain dalam mana ia ditempatkan dengan pembinaan penahan kebakaran daripada clemen struktur yang mempunyai TKA yang akan ditentukan oleh Dato Bandar berasaskan darjah bahaya kebakaran:

           (a) bilik dandang dan kawasan storan bahan api yang berkaitan;

           (b) dobi;

          (c) bengkel membaiki yang melibatkan proses dan bahan bahaya;

          (d) kawasan storan bahan yang ban yak yang disifatkan bahaya;

          (e) kawasan storan gas petroleum cair;

          (f) bilik linen;

         (g) 'bilik transformer dan substesyen; dan

         (h) stor cecair mudah terbakar.

140.     Semua bangunan.yang melebihi 7000 meter padu hendaklah bersempadanan dengan jalan atau lebuh atau kawasan terbuka yang tidak kurang daripada 12 meter lebar dan boleh dimasuki oleh perkakas pasukan bomba. Kadar bangunan itu yang bersempadanan dengan jalan, lebuh atau kawasan terbuka hendaklah mengikut skel berikut:

Isipadu bangunan dalam meter padu

Kadar minimum perimeter bangunan

7000 hingga 28000 ..  ..  .. satu perenam
28001 hingga 56000 ..  ..  .. satu perempat
56001 hingga 84000 ..  ..  .. setengah
84001 hingga 112000 ..  ..  .. tiga suku
112001 dan ke atas ..  ..  .. tapak pulau

141.    (1) Tertakluk kepada pengecualian yang dinyatakan dalam perenggan (2) tiada apa-apa ruang buka boleh dibuat dalam mana-mana dinding pengasing yang menjadi dinding tegak penuh yang mengasingkan sesuatu bangunan,

         (2) Tiada apa-apa pun dalam undang-undang kecil ini boleh melarang-

    (a) laluan sesuatu pair menerusi dinding pengasing itu, jika paip itu-

(i) bukan corong asap;

(ii) mempunyai diameter tidak melebihi 25 milimeter jika ianya        dibuat daripada bahan boleh terbakar atau 150 milimeter jika ianya dibuat daripada bahan tak boleh terbakar; dan

(iii) mempunyai pengadang api di tempat lalunya menerusi dinding itu; atau

(b) suatu ruang buka dalam dinding pengasing yang diperlukan sebagai jalan melepaskan diri dari kebakaran, jika ruang buka itu dipasangkan dengan pintu yang mempunyai berkenaan dengan dinding pengasing TKA tidak kurang daripada yang dikehendaki di bawah Bahagian ini,

         (3) Mana-mana dinding pengasing yang membentuk suatu persimpangan dengan bumbung hendaklah dilanjutkan ke atas permukaan atas bum bung itu hingga ke suatu jarak tidak kurang daripada 230 milimeter diukur pada sudut tepat pada permukaan atas itu.

142.    (1) Jika sesuatu dinding luar dilanjutkan melintangi hujung suatu dinding pengasing, dinding luar dan dinding pengasing itu hendaklah diikat bersama atau persimpangan dinding-dinding tersebut hendaklah mempunyai pengadang api,

            (2) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan berhubungan dengan garaj kecil dan tempat letak kereta terbuka, sesuatu sisi bangunan hendaklah mematuhi apa-apa kehendak relevan berhubungan dengan had-had yang dibenarkan basi kawasan tak terlindung sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Keenam Undang-Undang Kecil ini melainkan bangunan itu terletak sedemikian hingga sisi itu mungkin terdiri keseluruhannya dari kawasan tak terlindung.

           (3) Sesuatu dinding luar yang menjadi, atau terletak dalam jarak 1 meter daripada suatu titik atas sempadan berkenaan atau adalah suatu dinding bangunan yang melebihi 15 meter tingginya hendaklah-

              (a) dibina keseluruhannya daripada bahan tak boleh terbakar seIsin daripada spa-spa salutan luar yang mematuhi undang-undang kecil 144 atau sesuatu lapisan dalam yang mematuhi Undang-Undang Kecil ini; dan

             (b) dibina supaya mencapai apa-apa TKA yang dikehendaki oleh Bahagian ini tanpa bantuan daripada apa-apa bahan tak boleh terbakar yang dibenarkan oleh Bahagian ini:

 Dengan syarat bahawa kehendak-kehendak Bahagian ini tidak terpakai bagi-

(i) dinding luar sesuatu bangunan yang dalam had saiz yang ditanda dengan hurut "x" dalam Bahagian I Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini atau dinding luar sesuatu bangunan yang tidak dibahagikan kepada petak-petak dan adalah dalam had saiz yang ditanda dengan hurut "z" dalam Bahagian 2 Jadual Kesembilan jika. dalam kedua-dua hal, tinggi bangunan itu tidak melebihi 18 meter; dan

(ii) dinding luar suatu bangunan atau sebahagian daripada Kumpulan Maksud III yang terdiri daripada rumah pangsa atau maisonet jika bangunan itu tidak melebihi 3 tingkat atau bahagian itu diasingkan sebagaimana diperihalkan dalam undang-undang ke 135 dan tingginya tidak melebihi 18 meter.

143.     Sesuatu rasuk atau tiang yang menjadi sebahagian daripada, dan apa-apa struktur yang menanggung, suatu dinding luar yang dikehendaki supaya dibina daripada bahan tak boleh terbakar hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan perenggan (3) undang-undang kecil142 mengenai hal tak boleh terbakar.

144.      (1) Sesuatu salutan pad a mana-mana dinding luar, jika salutan itu terletak kurang daripada 1.2 meter daripada sesuatu titik di atas sempadan berkenaan, hendaklah mempunyai permukaan yang mematuhi kehendak-kehendak Kelas 0 yang dinyatakan dalam undang-undang kecil 204.

             (2) Sesuatu salutan pada mana-mana dinding luar yang terletak 1.2 meter atau lebih daripada sempadan berkenaan itu hendaklah, jika tinggi bangunan itu melebihi 18 meter, mempunyai suatu permukaan yang mematuhi kehendak-kehendak yang dinyatakan bagi Kelas 0 dalam undang-undang kecil 204 kecuali bahawa mana-mana bahagian salutan terse but yang kurang daripada 18 meter tingginya daripada tanah boleh terdiri daripada kayu yang tebal kemasannya tidak kurang daripada 10 milimeter atau daripada suatu bahan yang mempunyai permukaan yang, apabila diuji mengikut PB 476: Bahagian 6: 1968, mempunyai indeks pelaksanaan tidak lebih daripada dua puluh.

145.    Bagi maksud undang-undang kecil 142 hingga 146-

 (a) mana-mana bahagian bumbung hendaklah disifatkan sebagai sebahagian daripada dinding luar atau sisi sesuatu bangunan jika ianya dicerunkan pada sudut 70. atau lebih kepada garis ufuk dan bersambung dengan suatu ruang dalam bangunan itu yang padanya orang ramai mempunyai akses tidak terhad kepada maksud-maksud penyenggaraan atau pembaikan; dan

 (b) apa-apa sebutan mengenai Jadual Keenam Undang-Undang Kecil ini hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai peruntukan-peruntukan Bahagian I Jadual itu bersama-sama dengan, mengikut pilihan orang-orang yang bercadang hendak mendirikan bangunan itu, sama ada peruntukan Bahagian II, Bahagian III, atau Bahagian IV Jadual tersebut.

146.    Jika sesuatu bangunan hendak didirikan di atas tanah yang dipenuhi oleh apa-apa bangunan lain, atau dua atau lebih bangunan berasingan hendak didirikan di atas tanah yang diduduki bersama dan salah satu daripada bangunan itu adalah dalam Kumpulan Maksud I atau III, selain daripada bangunan berasingan yang mengandungi hanya suatu garaj atau suatu tempat letak kereta terbuka, dalam pemakaian peruntukan-peruntukan Bahagian ini kepada mana-mana dinding luar sesuatu bangunan yang akan didirikan berhadapan dengan dinding luar bangunan lain itu-

(a) sempadan berkenaan itu adalah suatu sempadan andaian yang melalui di antara bangunan-bangunan itu dan sempadan tersebut mestilah boleh ditempatkan pada sesuatu kedudukan supaya membolehkan dinding luar bangunan itu mematuhi kehendak-kehendak Bahagian ini; dan

(b) jika bangunan lain itu adalah suatu bangunan yang sedia ada ia hendaklah disifatkan sebagai suatu bangunan yang akan didirikan atas tapak yang didudukinya itu, yang mempunyai maksud yang sarna dan mempunyai kawasan tak terlindung dan ketahanan api yang sama seperti bangunan yang sedia ada itu.

147.     (1) Sesuatu dinding pengasing, lain daripada dinding yang mengasingkan bangunan yana tidak dibahagikan kepada petak dalam had-had saiz yang ditandakan dengan huruf "x" dalam Bahagian I Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini hendaklah dibina keseluruhannya daripada bahan tak boleh terbakar, tidak termasuk sesuatu permukaan kemas sesuatu dinding yang mematuhi kehendak-kehendak Undang-Undang Kecil ini dan kehendak TKA bagi dinding itu hendaklah diperolehi tanpa bantuan daripada bahan tak boleh terbakar itu.

           (2) Sesuatu rasuk atau tiang yang menjadi sebahagian daripada, dan sesuatu struktur yang menanggung, suatu dinding pengasing yang dikehendaki dibina daripada bahan tak boleh terbakar hendaklah sendirinya mematuhi kehendak-kehendak perenggan (1) mengenai hal tak boleh terbakar.

148.    (1) Tiada apa-apa ruang buka boleh d.ibuat dalam mana-mana dinding pangsa atau lantai petak kecuali mengenai mana-mana satu atau lebih daripada yang berikut:

(a) suatu ruang buka yang dipasang dengan pintu yang mematuhi kehendak-kehendak undang-undang kecil 162 dan mempunyai TKA yang tidak kurang daripada-

(i) dalam hal sesuatu dinding yang mengasingkan suatu rumah pangsa atau maisonet daripada mana-mana ruang yang digunakan bersama bagi memberi akses kepada rumah pangsa ataumaisonet itu, selama setengah jam; atau

(ii) dalam mana-mana hallain, TKA yang dikehendaki oleh peruntukan-peruntukan undang-undang kecil ini berkenaan dengan dinding atau lantai itu;

(b) suatu ruang buka untuk lubong terlindung;

(c) suatu ruang buka untuk saluran pengudaraan, selain daripada saluran di dalam, atau terdiri daripada, suatu lubong terlindung, jika apa-apa ruang yang mengelilingi saluran itu mempunyai penggadang api dan saluran dipasang dengan sesekat api automatik mengikut Piawaian Mlstralia 1682 dan 1668 Bahagian 1-1974 atau yang sarna dengannya di tempat ia menembusi dinding atau lantai itu dan sesekat api itu hendaklah mempunyai tidak kurang daripada TKA yang dikehendaki bagi bahan dinding pangsa atau lantai petak yang ditembusinya itu;

(d) suatu ruang buka untuk paip yang mematuhi kehendak-kehendak perenggan (2) undang-undang kecil141:

(e) suatu ruang buka untuk pelongsor sampah yang mempunyai TKA sekurang-kurangnya satu jam dan mempunyai pintu tutup rapat yang terletak pada dinding luar bilik itu yang mempunyai TKA selama setengah jam.

         (2) Jika sesuatu dinding pangsa atau lantai petak membentuk suatu persimpangan dengan sesuatu struktur yang terdiri daripada dinding pangsa lain, at au sesuatu dinding luar, dinding pengasing at au struktur yang mengepungi suatu lubong terlindung, struktur terse but hendaklah diikat bersama pada persimpangan itu atau persimpangan itu hendaklah mempunyai pengadang api.

         (3) Jika sesuatu dinding pangsa membentuk suatu persimpangan dengan bumbung, dinding itu hendaklah dilanjutkan ke bahagian bawah permukaan penutup bumbung itu.

         (4) Jika sesuatu serombong, perkakas saluran pengudaraan atau saluran yang menyarungi satu atau lebih paip corong asap menembusi sesuatu lantai petak atau dinding pangsa-

(a) mana-mana corong asap dalam serombong itu; atau

(b) laluan masuk perkakas saluran pengudaraan itu;

(c) ruang di dalam saluran yang menyarungi paip atau paip-paip corong asap itu,  hendaklah diasingkan daripada lantai petak atau dinding pangsa itu dan daripada setiap petak yang bersampingan dengan dinding atau lantai itu oleh binaan tak boleh terbakar yang mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah dari TKA minimum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Kecil ini berkenaan dengan dinding pangsa atau lantai petak yang ditembusi oleh serombong, saluran atau paip itu.

        (5) Jika sesuatu serombong, perkakas saluran pengudaraan atau saluran yang menyarungi satu atau lebih paip corong asap menjadi sebahagian daripada dinding pangsa-

 (a) mana-mana corong asap dalam serombong itu; atau

 (b) laluan masuk perkakas saluran pengudaraan itu; atau

 (c) ruang di dalam saluran yang menyarungi paip atau paip-paip corong asap itu,  hendaklah diasingkan daripada sesuatu petak yang bersampingan dengan din ding itu oleh binaan tak boleh terbakar yang akan, pada mana-mana paras, mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah dari TKA minumum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Kecil ini berkenaan dengan dinding pangsa itu pada paras tersebut.

        (6) Sesuatu dinding pangsa atau lantai petak yang dikehendaki oleh Undang-Undang Kecil ini supaya mempunyai TKA selama satu jam atau lebih hendaklah, tidak terrnasuk-

 (a) sesuatu lantai kemas;

 (b) sesuatu permukaan kemas bagi dinding atau siting yang mematuhi kehendak- kehendak undang-undang kecil 204; atau

 (c) sesuatu siling yang mematuhi perihal-perihal yang dinyatakan dalam ladual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini. dibina keseluruhannya daripada bahan tak boleh terbakar dan, selain daripada sesuatu siling, TKA yang dikehendaki bagi dinding atau lantai itu hendaklah diperolehi tanpa bantuan daripada apa-apa bahan tak boleh terbakar.

(7) Sesuatu rasuk atau tiang yang menjadi sebahagian daripada, dan struktur yang menanggung, sesuatu dinding pangsa atau lantai petak yang dikehendaki supaya dibina daripada bahan tak boleh terbakar hendaklah sendirinya mematuhi peruntukan-peruntukan perenggan (6) mengenai hal tak boleh terbakar.

149. Ruang buka dalam dinding luar yang terletak menegak di atas satu sarna lain hendaklah dilindungi dengan pengadang api yang diluluskan sarna ada dilanjutkan hingga 750 milimeter melebihi dinding luar itu pada satah lantai itu at au dengan panel tegak yang tingginya tidak kurang daripada 900 milimeter. 

150. (1) Tiada sesuatu lubong terlindung boleh dibina untuk digunakan bagi apa-apa maksud selain daripada maksud-maksud yang dinyatakan dalam Bahagian ini kecuali untuk menempatkan sesuatu pair atau saluran, atau sebagai tempat kebersihan atau bilik cuci, atau kedua-duanya.

        (2) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan bahagian ini, sesuatu lubong  terlindung hendaklah dikepung sepenuhnya.

       (3) Sesuatu struktur pelindung yang dikehendaki mempunyai TKA selama satu jam atau lebih, dan sesuatu rasuk atau tiang yang menjadi sebahagian daripada struktur itu dan sesuatu struktur yang menanggung struktur pelindung tersebut hendaklah dibina daripada bahan tak boleh terbakar seluruhnya, kecuali apa-apa permukaan kemas luar yang mematuhi kehendak-kehendak undang-undang kecil 204 berhubungan dengan permukaan-permukaan dinding.

        (4) Sesuatu dinding, lantai atau struktur lain yang mengepung sesuatu lubong terlindung tetapi bukan menjadi struktur pelindung boleh mengandungi apa-apa ruang buka sebagaimana dikehendaki mengikut peruntukan-peruntukan lain Undang-Undang Kecil ini.

 (5) Tiada apa-apa ruang buka boleh diadakan dalam mana-mana struktur pelindung selain dari mana-mana satu atau lebih daripada yang berikut:-

 (a) suatu ruang buka bagi paip;

 (b) suatu ruang buka yang dipasang dengan pintu penahan api yang mematuhi peruntukan-peruntukan undang-undang kecil 162;

 (c) jika lubong terlindung itu mengandungi suatu lif, suatu ruang buka yang mematuhi peruntukan-peruntukan undang-undang kecil 162; dan

 (d) jika lubong terlindung itu diguna sebagai, atau mengandungi saluran pengudaraan, suatu salur masuk kepada atau salur keluar daripada saluran itu atau ruang buka bagi saluran itu.

(6) Sesuatu ruang buka bagi paip hendaklah mempunyai penggalang api yang berkesan.

151.  Jika ruang buka bagi lubong Iif tidak disambungkan kepada ruang terlindung, lubong lif tersebut hendaklah dilengkapkan dengan liang udara yang tidak kurang daripada 0.09 meter persegi bagi setiap lif dan terletak di bahagian atas lubong itu. Jika liang udara itu tidak keluar terus ke udara lepas, lubong lif itu hendaklah diudarakan ke luar melalui suatu saluran yang mempunyai TKA yang dikehendaki bagi lubong lif.

152. (1) Tiap-tiap ruang buka dalam sesuatu lubong lit atau pintu masuk lit hendaklah membuka ke suatu lobi terlindung melainkan cara perlindungan lain yang sesuai bagi ruang buka itu yang memuaskan Dato Bandar disediakan. Kehendak-kehendak ini tidak terpakai bagi bangunan perindustrian jenis terbuka atau bangunan khas lain yang diluluskan oleh K.P.P.B.

 (2) Pintu pelantar hendaklah mempunyai TKA yang tidak kurang daripada setengah dari TKA bagi struktur kapi yang mempunyai TKA minimum selama setengah jam.  

(3) Tiada apa-apa kaca boleh digunakan untuk atau dalam pintu pelantar kecuali untuk penglihatan yang mana sesuatu panel penglihatan hendaklah digilap dengan kaca keselamatan berdawai, dan hendaklah tidak lebih daripada 0.0161 meter persegi dan jumlah keluasan satu atau lebih panel penglihatan dalam sesuatu pintu pelantar hendaklah tidak lebih daripada 0.0516 meter persegi.

 (4) Setiap ruang buka panel terang hendaklah menolak bebola yang berdiameter 150 milimeter.

 (5) Peruntukan hendaklah dibuat bagi membuka semua pintu pelantar dengan bantuan kunci kecemasan tanpa mengira kedudukan kereta lif itu.

153. (1) Semua lobi lif hendaklah dilengkapkan dengan pengesan asap.

        (2) Lif yang tidak membuka ke suatu ruang asap tidak boleh menggunakan alat membuka semula pintu yang dikawal oleh pancaran cahaya at au pengesan-foto melainkan digabungkan dengan ciri daya penutup yang menyebabkan pintu itu tertutup dalam masa yang ditetapkan dahulu selepas tiga puluh saat daripada apa-apa gangguan pada pancaran itu.

154. (1) Apabila berlaku kerosakan pada kuasa sesalur, semua lif hendaklah kembali terus mengikut rentetannya ke lantai tentuan, bermula dengan lif bomba, tanpa menyahut apa-apa panggilan kereta atau pelantar dan berhenti dengan pintu terbuka.

       (2) Selepas semua lif berhenti, lif yang menggunakan kuasa kecemasan hendaklah menyambung semula perjalanan biasa:  

Dengan syarat bahawa jika kuasa kecemasan yang mencukupi boleh didapati untuk perjalanan semua lif, tara gerakan ini tidak perlu dipakai.

155. (1) Cara gerakan menentang kebakaran hendaklah dimulakan dengan suatu isyarat daripada panel penggera kebakaran yang boleh dihidupkan secara automatik oleh satu daripada alat-alat penggera dalam bangunan itu atau dengan tangan.

         (2) Jika sesalur kuasa boleh didapati semua lif hendaklah kembali terus mengikut rentetannya ke lantai tentuan, bermula dengan lif bomba, tanpa menyahut apa-apa panggilan kereta atau pelantar, mengatasi butang berhenti kecemasan dalam kereta itu, tetapi tidak alat-alat kecemasan atau keselamatan lain, dan berhenti dengan pintu-pintu terbuka. 

         (3) Selepas itu lif bomba boleh didapati bagi kegunaan pasukan bomba dengan menggerakkan suis ahli bomba. 

         (4) Mengikut tara gerakan ini, lif bomba hendaklah hanya berjalan sebagai menyahut panggilan kereta tetapi tidak kepada panggilan pelantar dalam tara gerakan mengikut undang-undang kecil 154.

         (5) Jika berlaku kerosakan pada sesalur kuasa, semua lif hendaklah kembali terus mengikut rentetannya ke lantai tentuan dan bergerak mengikut kuasa kecemasan sebagaimana dinyatakan di bawah perenggan (2) hingga (4).

156. (1) Jika sesuatu lubong teriindung digunakan sebagai, atau mengandungi, suatu saluran pengudaraan-

 (a) saluran itu hendaklah dipasang dengan sesekat api  automatik bersesama atau tanpa saluran kecil seperti Piawaian Australia 1668: Bahagian I: 1974, dibina sedemikian pacta sesuatu jarak dan di mana-mana yang perlu untuk mengurangkan, setakat mana praktik, fisiko kemerebakan api daripada suatu petak ke sesuatu petak lain, atau sesuatu persediaan lain hendaklah dibuat supaya boleh mengurangkan fisiko tersebut setakat mana praktik; dan

 (b) saluran itu tidak boleh dibina daripada, atau dilapik dengan apa-apa bahan yang boleh menambah fisiko itu.  

        (2) Sebagai tambahan, dalam hal sesuatu lubong terlindung yang mengandungi saluran pengudaraan, lubong itu hendaklah dibina dengan pengadang api tambahan di antara saluran dan lubong itu sebagaimana perlu untuk mengurangkan setakat mana praktik risiko kemerebakan api daripada suatu petak ke sesuatu petak lain.

157. Sesuatu tangga terlindung atau sesuatu lubong terlindung yang mengandungi tangga tidak boleh mengandungi apa-apa paip yang membawa gas atau minyak atau apa-apa saluran pengudaraan selain daripada saluran yang digunakan hanya oleh tangga atau lubong itu sahaja.

158. (1) Di tempat-tempat perhimpunan, selain daripada dewan sekolah atau lain-lain dewan yang serupa di mana pemandangan pentas jarang digunakan, yang boleh memberi tempat kepada lebih daripada 400 orang dan yang dalamnya pemandangan pentas boleh digunakan, pentas itu hendaklah diasingkan daripada auditorium oleh dinding prosenium yang tidak kurang daripada 230 milimeter kerja batu-batannya atau bahan lain yang mempunyai TKA yang sarna, dilanjutkan ke baweh hingga ke asas tapak pejal dan ke atas hingga sekurang-kurangnya 900 milimeter di atas paras bum bung melainkan bum bung itu dibina dari bahan yang mempunyai TKA sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kesembilan Undang-undang Kecil ini.

(2) Tidak lebih daripada tiga ruang buka, termasuk ruang buka prosenium itu, boleh diadakan dalam dinding prosenium.  

(3) Tiada apa-apa ruang buka selain dari ruang buka prosenium itu boleh melebihi 600 milimeter di atas paras pentas itu dan ruang buka tambahan itu tidak boleh mempunyai keluasan yang melebihi 1.8 meter persegi dan setiap ruang buka tambahan itu hendaklah dipasang dengan pintu yang dibina daripada bahan yang mempunyai TKA sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini.

159. Pentas terbuka tanpa dinding prosenium boleh dibenarkan dengan syarat alat-alat pelindung sesuai yang memuaskan K.P.P.B. dipasang.

160. (1) Semua saluran penyamanan udara, termasuk bingkainya, kecuali saluran-saluran dalam bangunan kediaman berasingan dan berkembar hendaklah dibina keseluruhannya daripada bahan tak boleh terbakar dan hendaklah disangga dengan secukupnya di sepanjang jaraknya.

(2) Tiada apa-apa saluran penyamanan udara boleh menembusi dinding api melainkan sebagaimana diperuntukkan dalam undang-undang kecil 148 dan 156.

(3) Tempat kemasukan udara sesuatu kelengkapan penyamanan udara hendaklah ditempatkan sedemikian sehingga udara tidak boleh diedar semula daripada mana-mana ruang di mana banyak wap mudah terbakar yang tercemar atau habuk dikeluarkan dan hendaklah ditempatkan sedemikian supaya dapat mengurangkan penarikan masuk apa-apa bahan yang boleh terbakar.

161. (1) Sesuatu pengadang api yang dikehendaki oleh peruntukan-peruntukan Bahagian ini hendaklah dibentuk dan ditempatkan sedemikian supaya dapat mencegah atau menghalang laluan api.

(2) Sesuatu pengadang api hendaklah-

(a) jika diadakan di sekeliling sesuatu paip atau saluran atau dalam sesuatu rongga, dibuat daripada bahan tak boleh terbakar atau, jika ianya dalam sesuatu lantai atau dinding yang dibina daripada bahan boleh terbakar, dibuat daripada kayu yang tebalnya tidak kurang daripada 37 milimeter; dan

(b) jika diadakan di sekeliling sesuatu paip atau saluran. dibina sedemikian supaya tidak menyekat pergerakan haba yang perlu.

(3) Sesuatu peitgadang api yang dibentuk sebagai suatu adang di persimpangan dua elemen struktur atau lebih hendaklah dibuat daripada bahan tak boleh terbakar.

(4) Sesuatu rongga dalam suatu clemen struktur yang-

(a) berterusan pacta keseluruhan atau sebahagian daripada clemen itu; dan

(b) mempunyai permukaan dari bahan boleh terbakar yang terdedah dalam rongga itu dan dari kelas yang rendah daripada kelas O dalam undang-undang kecil 204 hendaklah mempunyai pengadang api-

(i) di mana-mana persimpangan dengan clemen struktur lain atau dengan sesuatu siling di bawah bumbung; dan

(ii) di mana-mana tempat supaya tidak acta rongga yang berterusan tanpa sesuatu pengadang api yang pacta suatu satah melebihi sam a acta 7.6 meter dalam satu ukuran tunggal atau 23 meter persegi luasnya.  

tetapi tiada apa-apa jua dalam undang-undang kecil ini boleh melarang kemasukan isian boleh terbakar dalam sesuatu rongga.

162. (1) Pintu-pintu Bpi daripada TKA yang berpatutan hendaklah disediakan.

(2) Ruang buka dalam dinding petak dan dinding pengasing hendaklah dilindungi dengan suatu pintu api yang mempunyai TKA mengikut kehendak-kehendak bagi dinding itu yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini.

(3) Ruang buka dalam struktur pelindung hendaklah dilindungi dengan pintu api yang mempunyai TKA tidak kurang daripada setengah daripada kehendak bagi dinding sekeliling yang dinyatakan dalam ladual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini tetapi dalam mana-mana hal tidak kurang daripada setengah jam.

(4) Ruang buka dalam dinding sekat yang mengepungi suatu koridor atau ruang terlindung hendaklah dilindungi dengan pintu api yang mempu/lyai TKA selama setengah jam.

(5) Pintu-pintu api termasuk bingkai hendaklah dibina mengikut spesifikali yang boleh ditunjukkan sebagai memenuhi kehendak-kehendak TKA yang relevan apabila diuji mengikut seksyen 3 PB 476:1951.

 

163. Pintu-pintu api yang mematuhi cara pembinaan yang ditentukan di bawah ini hendaklah disifatkan sebagai memenuhi kehendak-kehendak TKA yang ditetapkan:

(a) pintu dan bingkai yang dibina mengikut salah satu daripada spesifikasi-spesifikasi berikut hendaklah disifatkan sebagai memuaskan kehendak-kehendak bagi pintu yang mempunyai TKA selama setengah jam:

(i) suatu pintu tunggal 900 milimeter Iebar x 2100 milimeter tinggi maksimum at au pintu kern bar 1800 milimeter x 2100 milimeter tinggi maksimum yang dibina daripada teras kayu keras pejal tidak kurang daripada 37 milimeter tebal dilapisi dengan pelekat yang mematuhi sama ada PB 745 "Glu Haiwan", atau PB 1204, "Pelekat Damar Sintetik (fenolik dan aminoplastik) bagi kayu" Bahagian I, "Pelekat mengisi ruang", atau PB 1444, "Glu kasein beku sejuk untuk kayu", dilapisi pada kedua-dua belah dengan papan lapis hingga jumlah tebalnya tidak kurang daripada 43 milimeter dan semua tepinya dikemas dengan jalur tepi pejal sepenuh lebar pintu itu. Sisi bingkai pintu kembar yang bertemu hendaklah diribetkan 12 milimeter dalamnya atau boleh dimukatumpukan dengan syarat bahawa kelegaannya dikawal pada suatu minimum; 

(ii) pintu boleh dihayun dua hala dengan syarat ianya dipasang atas spring lantai hidraulik dan kelegaan pada lantai tidak melebihi 5 milimeter dan bingkai dan sisi bingkai bertemu tidak melebehi 3 milimeter;  

(iii) suatu panel penglihatan boleh digabungkan dengan syarat ianya tidak melebihi 1.25 meter persegi bagi satu daun dengan tiada apa-apa ukuran melebihi 1370 milimeter dan ianya digilap dengan 6 milimeter Kaca Berdawai Georgia dalam penahan kayu keras;

 (iv) pintu yang dibina mengikut PB No. 459: Bahagian 3: 1951 Pintu Rata Tahan Api dan Bingkai Kayu dan Logam (Jenis Setengah Jam);

(v) bingkai kayu bagi pintu api setengah jam dihayun sehala yang lebar keseluruhannya ialah 60 milimeter termasuk 25 milimeter ribet dan kedalaman yang bersesuaian dengan ketebalan pintu itu ditambah dengan 34 milimeter penahan;

(vi) bingkai logam untuk pintu api setengah jam hendaklah daripada kepingan keluli tidak ringan daripada 18 tolok yang lebar keseluruhannya ialah 50 milimeter termasuk 18 milimeter ribet dan kedalaman yang bersesuaian dengan ketebalan pintu itu ditambah dengan 53 milimeter penahan;

 (vii) bingkai kayu atau logam bagi pintu dihayun dua hala hendaklah sebagaimana dinyatakan di atas dengan mempunyai kelegaan minimum di antara bingkai dan pintu.

 (b) Pintu dan bingkai yang dibina mengikut salah satu daripada spesifikasi-spesifikasi berikut hendaklah disifatkan sebagai memuaskan kehendak-kehendak bagi pintu yang mempunyai TKA selama satu jam:

 (i) suatu pintu tunggal yang tidak melebihi 900 milimeter lebar x 2100 milimeter tinggi atau pintu kembar tidak melebihi 1800 milimeter x 2100 milimeter tinggi dibina mengikut spesifikasi (a) bagi pintu setengah jam tetapi menggabungkan pada kedua-dua permukaan sama ada di luar atau di bawah permukaan kayu lapis itu satu lapis papan penebatan asbestos menglkut PB 3536 (bukan simen asbestos) tidak kurang daripada 5 milimeter tebal;

 (ii) pintu boleh dihayun satu hala sahaja dan pintu kembar hendaklah mempunyai ribet 12 milimeter lebar pada temuan sisi bingkai;

 (iii) suatu panel penglihatan boleh digabungkan dengan syarat ianya tidak melebihi 0.0645 meter persegi bagi satu daun dengan tiada apa-apa ukuran melebihi 300 milimeter dan ianya digilap dengan 6 milimeter Kaca Berdawai Georgia dalam penahan kayu keras;

(iv) pintu yang dibina mengikut PB 459: Bahagian 3: 1951: Pintu Rata Tahan Api dan Bingkai Kayu dan Logam (Jenis Satu Jam);

(v) bingkai bagi pintu api satu jam hendaklah sama seperti bingkai bagi pintu api setengah jam kecuali bingkai kayu itu hendaklah diserap padat dengan 15% atau 18% larutan fosfat monoammonium dalam air.

164. (1) Semua pintu api hendaklah dipasang dengan penutup pintu automatik daripada jenis gerakan spring secara haidraulik bagi pintu hayun dan jenis tali dawai dan ladung bagi pintu gelongsor.

(2) Pintu kembar yang mempunyai temuan sisi bingkai beribet hendaklah dilengkapkan dengan alar penyelaras bagi menentukan bahawa daun-daun menutup mengikut rentetan yang betul.

(3) Pintu api boleh ditahan terbuka dengan syarat alar menahan bukaan itu digabungkan dengan alar yang digerakkan oleh haba untuk melepaskan pintu itu. Alat yang digerakkan oleh haba tidak botch dibenarkan pada pintu api yang melindungi ruang buka bagi koridor terlindung atau tangga terlindung.

165. (1) Jarak perjalanan ke sesuatu tempat keluar hendaklah diukur di atas lantai atau permukaan jalanan lain sepanjang garis tengah laluan pcrjalanan biasa itu mulai 300 milimeter daripada titik pendudukan yang terpencil sekali. melengkok keliling apa-apa sudut atau halangan dengan kelegaan 300 milimeter daripadanya dan berakhir pada pintu keluar tingkat itu. Jika ukuran meliputi tangga. ia hendaklah diambil pada sarah anjur pemijaknya.

 (2) Dalam hal kawasan terbuka jarak ke tempat keluar hendaklah diukur daripada titik pendudukan yang terpencil sekali dengan syarat bahawa jarak terns itu tidak boleh melebihi dua pertiga jarak perjalanan yang dibenarkan.

 (3) Dalam hal bilik-bilik persendirian yang tertakluk kepada pendudukan tidak lebih daripada en am orang. jarak perjalanan hendaklah diukur daripada pintu bilik-bilik tersebut:

Dengan syarat bahawa jarak perjalanan daripada mana-mana tempat dalam bilik itu ke pintu bilik terse but tidak melebihi 15 meter.

 (4) Jarak perjalanan maksimum ke tempat keluar dan had-had jalan mati hendaklah sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini.

166. (1) Kecuali sebagaimana dibenarkan oleh undang-undang kecil 67 tidak kurang daripada dua tempat keluar berasingan hendaklah disediakan daripada setiap tingkat bersama dengan sesuatu tempat keluar tambahan sebagaimana perlu.

 (2) Tempat keluar .itu hendaklah ditempatkan dan akses ke tempat keluar itu hendaklah diatur sedemikjan supaya tempat keluar itu adalah dalam had-had jarak perjalanan sebagaimana ditetapkan dalam Jadual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini dan boleh dilalui pada hila-hila masa.  

167. (1) Kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam undang-undang kecil 194 tiap-tiap petak hendaklah disediakan dengan sekurang-kurangnya dua pintu keluar tingkat ditempatkan sejauh mana yang praktik antara satu sarna lain dan dalam apa-apa hal tidak lebih dekat daripada 4.5 meter dan di sesuatu tempat supaya jarak perjalanan yang ditetapkan dalam Jadual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini tidak dilebihi.

 (2) Lebar pintu keluar tingkat itu hendaklah mengikut peruntukan-peruntukan dalam Jadual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini.

168. (1) Kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam undang-undang kecil 194 tiap-tiap tingkat atas hendaklah mempunyai jalan keluar melalui sekurang-kurangnya dua tangga berasingan.

(2) Tangga-tangga hendaklah daripada sekian lebar supaya jika mana-mana satu tangga tidak boleh digunakan bagi maksud-maksud melepaskan diri tangga yang tinggal itu boleh menampung beban pendudukan tertinggi sekali bagi mana-mana satu tingkat yang keluar ke tangga itu yang dikira mengikut peruntukan-peruntukan Jadual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini.

 (3) Lebar yang dikehendaki bagi sesuatu tangga adalah lebar bersih di antara dinding-dinding tetapi susur tangan boleh dibenarkan memasuki ke atas lebar ini sehingga maksimum 75 milimeter.

 (4) Lebar yang dikehendaki bagi sesuatu tangga hendaklah dikekalkan keseluruhan panjangnya termasuk di bahagian pelantar.

 (5) Pintu yang memberi akses kepada tangga hendaklah ditempatkan sedemikian supaya hayunannya tidak pada mana-mana titik memasuki ke atas Ie bar yang dikehendaki bagi tangga atau pelantar itu.

169.  Tiada sesuatu jalan keluar boleh dikurangkan lebarnya sepanjang laluan perjalanannya daripada pintu keluar tingkat ke pintu keluar terakhir.

170. Jika ruang buka tak berkepung dibenarkan di antara tingkat-tingkat dan bagi tingkat mezanin, jalan keluar boleh diadakan melalui suatu tangga terbuka ke tingkat berhampiran dan kemudian ke pintu keluar tingkat:

Dengan syarat bahawa-

(a) susunaturnya adalah sedemikian supaya sesuatu kebakaran yang bermula di mana-mana tempat dalam petak itu akan ketara kepada penduduk di semua paras atau kawasan yang berhubungan;

(b) jarak perjalanan yang dinyatakan dalam Jadual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini tidak dilebihi;

(c) hanya 50% daripada penduduk sesuatu. tingkat dianggap menggunakan tangga terbuka itu dan pintu keluar tingkat disediakan pada tiap-tiap paras untuk menampung baki 50% daripada penduduk di paras itu mengikut peruntukan-peruntukan ladual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini; dan

 (d) pintu keluar tingkat di tingkat utama yang melaluinya paras-paras lain keluar adalah direkabentuk untuk menampung penduduk tingkat itu ditambah dengan 50% daripada penduduk daripada paras berhampiran yang keluar melaluinya.

171. (1) Jlka patut, tempat keluar mendatar boleh disediakan sebagai ganti tempat keluar lain. 

(2) Jika tempat keluar mendatar disediakan tangga terlindung dan tempat keluar terakhir hanya perlu mempunyai kelebaran untuk menampung beban pendudukan petak atau bangunan yang lebih besar yang keluar melaluinya asalkan jumlah bilangan lebar tempat keluar yang disediakan itu tidak dikurangkan lebih daripada setengah dari yang sebaliknya dikehendaki bagi seluruh bangunan itu.

(3) Bagi pendudukan institusional jumlah kapasiti tempat keluar itu lain daripada tempat keluar mendatar tidak boleh dikurangkan lebih daripada satu pertiga dari yang sebaliknya dikehendaki bagi seluruh kawasan bangunan itu.

172. (1) Pintu keluar tingkat dan akses kepada pintu keluar tersebut hendaklah ditanda dengan tanda-tanda yang dapat dilihat dengan mudah dan hendaklah tidak dilindungi oleh apa-apa perhiasan, perabot at au kelengkapan lain.

(2) Suatu tanda pembacaan "KELUAR" dengan anak panah yang menunjukkan arah, hendaklah diletakkan di tiap-tiap tempat di mana arab perjalanan menuju ke pintu keluar yang terdekat sekali tidak kelihatan dengan serta-merta.

(3) Tiap-tiap tanda tempat keluar hendaklah mempunyai perkataan "KELUAR" dalam huruf-huruf terang dan boleh dibaca yang tidak kurang daripada 150 milimeter tinggi dan garis utama huruf-hurufnya tidak kurang daripada 18 milimeter lebar. Penghurufan itu hendaklah berwarna merah berlatar belakangnya hitam.

(4) Semua tanda tempat keluar hendaklah diterangi berterusan sepanjang tempoh pendudukan.

(5) Tanda-tanda yang diterangi hendaklah dilengkapkan dengan dua lampu elektrik yang tidak kurang daripada 15 watt tiap-tiap satu.

173. (1) Semua pintu keluar hendaklah boleh dibuka daripada sebelah dalam tanpa menggunakan kunci atau apa-apa pengetahuan khas atau tenaga.

(2) Pintu keluar hendaklah menutup secara automatik apabila dilepaskan dan semua alat pintu termasuk pemegang pintu magnet hendaklah melepaskan pintu itu apabila berlaku kerosakan kuasa atau penghidupan penggera kebakaran.

174. (1) Jika dua atau lebih pintu keluar tingkat dikehendaki ia hendaklah dijarakkan tidak kurang daripada 5 meter jauhnya diukur di antara tepi ruang buka yang terdekat sekali.

(2) Setiap tempat keluar hendaklah memberi akses terus ke-

(a) sesuatu tempat keluar terakhir;

(b) sesuatu tangga terlindung yang menuju ke suatu tempat keluar terakhir; atau

(c) sesuatu jalan luar yang menuju ke suatu tempat keluar terakhir.

(3) Struktur tingkat bawah tanah dan bumbung yang digunakan semata-mata bagi perkhidmatan tidak perlu disediakan dengan jalan keluar lain.

l75. Penghitungan beban pendudukan dan kapasiti tempat keluarhendaklah mengikut peruntukan-peruntukan Jadual Ketujuh Undang-Undang Kecil ini.

176. Untuk mengira lebar tempat keluar yang dikehendaki daripada tingkat-tingkat persendirian sesuatu bangunan-

(a) hitung keluasan bersih atau kasar lantai itu mengikut mana yang berkenaan;

(b) tentukan faktor beban pendudukan yang dibenarkan daripada Jadual;

(c) bahagikan keluasan lantai itu dengan bilangan meter persegi bagi seorang untuk menentukan bilangan orang yang mesti disediakan tempat keluar bagi tingkat itu;

(d) tentukan daripada Jadual kapasiti bagi jenis tempat keluar yang hendak digunakan bagi kumpulan maksud yang direkabentuk itu; dan

(e) hitung bilangan unit lebar tempat keluar bagi setiap jenis tempat keluar yang digunakan berasaskan kepada kapasiti itu.

177. Faktor-faktor berikut hendaklah digunakan dalam mengira lebar tempat keluar:

(a) dalam sesuatu bangunan berbilang tingkat jika "x" unit lebar tempat keluar dikehendaki daripada setiap tingkat tangga yang digunakan oleh tingkat itu tidak perlu "x" kali ganda bilangan tingkat yang menggunakannya dalam

unit lebar pintu keluar. Tangga itu hanya perlu cukup lebar untuk digunakan oleh setiap tingkat tetapi tidak kurang daripada lebar minimum yang dibenarkan dan dalam tiap-tiap hal satu daripada tangga terlindung itu

hendaklah dianggap tidak boleh dilalui dan tangga terlindung yang tinggal itu hendaklah dari lebar dan bilangan yang mencukupi untuk menampung pendudukan berkenaan itu;

(b) bergantung kepada pendudukan, tempat keluar tingkat jalan hendaklah dibuat selebar yang cukup untuk mengendali bukan sahaja beban pendudukan tingkat jalan itu tetapi juga sesuatu peratusan daripada beban tempat keluar yang keluar melaluinya ke tingkat jalan daripada tingkat-tingkat yang di atas dan di bawahnya;

(c) tempat keluar tidak boleh kurang lebarnya di sepanjang jarak perjalanannya dan jika dua atau lebih tempat keluar bertemu menjadi satu tempat keluar bersama, tempat keluar bersama itu tidak boleh lebih sempit daripada jumlah kelebaran tempat keluar yang bertemu itu;

(d) kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Kecil ini, bilangan minimum tempat keluar ialah dua;

(e) sekurang-kurangnya satu daripada tangga-tangga itu hendaklah mempunyai dua unit lebar pada minimumnya kecuali bahawa milimeter boleh dibenarkan jika jumlah pendudukan semua tingkat yang menggunakan tangga itu adalah kurang daripada 50 orang; dan

(f) hendaklah tidak ada pengurangan pada lebar di sepanjang laluan perjalanan tangga itu.

178. Dalam bangunan-bangunan yang dikelaskan sebagai institusional atau tempat perhimpunan, tempat keluar ke jalan atau ruang terbuka yang besar, bersama dengan tangga, koridor dan lorong yang menuju ke tempat keluar itu hendaklah ditempatkan berasingan atau terlindung untuk mengelakkan apa-apa bahaya yang tidak sewajarnya kepada penduduk tempat perhimpunan itu daripada api yang berpunca dalam pendudukan yang lain atau asap daripadanya.

179. Setiap tempat perhimpunan hendaklah dikelaskan mengikut kapasitinya seperti berikut:

Kelas A-Kapasiti  - 1,000 orang atau lebih

Kelas B-Kapasiti  -  300 hingga 1,000 orang

Kelas C-Kapasiti  -  100 hingga 300 orang

180. Beban pendudukan yang dibenarkan di mana-mana tempat  perhimpunan hendaklah ditentukan dengan membahagikan keluasan bersih lantai atau ruang yang diuntukkan bagi kegunaan itu dengan meter persegi bagi seorang penduduk seperti berikut:

(a) kawasan perhimpunan penggunaan tumpuan tanpa tempat duduk tetap seperti auditorium, tempat sembahyang, lantai tari-menari dan bilik inap -0.65 meter persegi bagi seorang;

(b) kawasan perhimpunan yang kurang penggunaan tumpuan seperti bilik persidangan, bilik makan, kedai minuman, bilik pameran, gimnasium atau bilik istirehat-1.35 meter persegi bagi seorang;

(c) bilik berdiri atau ruang menanti-0.27 meter persegi bagi seorang;

(d) beban pendudukan sesuatu kawasan yang mempunyai tempat duduk tetap hendaklah ditentukan dengan bilangan tempat duduk tetap yang dipasang. Ruang lorong yang dikehendaki bagi kegunaan tempat duduk tetap itu tidak boleh digunakan untuk menambah beban pendudukan itu.

181. Jalan keluar hendaklah diukur mengikut unit lebar tempat keluar yang lebarnya 550 milimeter. Pecahan sesuatu unit tidak akan dikira, kecuali bahawa 300 milimeter yang ditambah kepada satu atau lebih unit penuh hendaklah dikira sebagai setengah unit lebar tempat keluar dan tiada akses persendirian bagi tempat keluar boleh kurang daripada 700 milimeter.

182. Kadar perjalanan orang-orang bagi satu tingkat adalah 60 orang bagi satu minit melalui pintu atau sepanjang laluan datar dan 45 orang bagi satu minit menuruni tangga.

183. Tiap-tiap tempat perhimpunan. tiap-tiap tingkatan atau langkan dan tiap-tiap bilik persendirian yang digunakan sebagai tempat perhimpunan hendaklah mempunyai tempat keluar yang cukup untuk menampung jumlah kapasitinya sebagaimana ditentukan mengikut undang-undang kecil180 dan seperti berikut:

(a) tiada sesuatu unit Ie bar tempat keluar boleh digunakan oleh lebih daripada seratus orang;

(b) pintu yang menuju ke luar bangunan itu pada paras tanah atau tidak lebih daripada 3 tetingkat di at as atau di bawah tanah seratus orang bagi satu unit tempat keluar;

(c) tangga atau tempat keluar jenis lain yang tidak dinyatakan dalam undang-undang kecil 177 di atas tujuh puluh lima orang bagi satu unit tempat keluar;

(d) tiap-tiap tempat perhimpunan Kelas A (yang kapasitinya seribu orang atau lebih) hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya empat tempat keluar berasingan yang ditempatkan seberapa jauh yang praktik antara satu dengan lain;

(e) tiap-tiap tempat perhimpunan Kelas B (yang kapasitinya tiga ratus hingga seribu orang) hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya dua tempat keluar berasingan yang ditempatkan seberapa jauh yang praktik antara satu sama lain dan jika kapasitinya lebih daripada enam ratus orang sekurang-kurangnya tiga tempat keluar sedemikian;

(f) tiap-tiap tempat perhimpunan Kelas C (yang kapasitinya seratus hingga tiga ratus orang) hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya dua jalan keluar yang terdiri daripada tempat keluar atau pintu berasingan menuju ke koridor atau ruang lain yang memberi akses kepada tempat keluar berasingan mengikut arah-arah berlainan.

184. (1) (a) Jarak deretan tempat duduk dari belakang ke belakang hendaklah tidak kurang daripada 825 milimeter; atau kurang daripada 675 milimeter ditambah dengan jumlah ketebalan belakang dan kecondongan belakang itu.

(b) Hendaklah ada suatu ruang tidak kurang daripada 300 milimeter di an tara belakang sesuatu tempat duduk dengan depan tempat duduk yang sebaik sahaja di belakangnya sebagaimana diukur di antara garisan unting-unting.

(c) Deretan tempat duduk di antara lorong-lorong tidak boleh mempunyai lebih daripada empat belas tempat duduk.

(d) Deretan tempat duduk yang hanya membuka pada suatu lorong di satu hujung sahaja tidak boleh mempunyai lebih daripada tujuh tempat duduk.

(e) Tempat duduk tanpa pelepar pembahagi hendaklah ditetapkan kapasitinya dengan membenarkan 450 milimeter bagi seorang.

(2) (a) Dengan tempat duduk kontinental, jarak baris-baris tempat duduk yang tidak diduduki hendaklah memperuntukkan suatu lebar bersih di antara baris-baris yang diukur secara mendatar seperti berikut (tempat duduk automatik atau naik sendiri hendaklah diukur dalam kedudukan tegak, tempat duduk lain hendaklah diukur dalam kedudukan duduk):

460 milimeter lebar bersih di antara baris-baris yang mempunyai 18 tempat duduk atau kurang;

510 milimeter lebar bersih di antara baris-baris yang mempunyai 35 tempat duduk atau kurang;

535 milimeter Ie bar bersih di antara baris-baris yang mempunyai 45 tempat duduk atau kurang;

560 milimeter lebar bersih di an tara baris-baris yang mempunyai 46 tempat duduk atau lebih.

(b) Dengan tempat duduk kontinental, bilangan tempat duduk yang berselangan di antara sesuatu tempat duduk dengan suatu lorong boleh ditambah hingga 49 jika pintu keluar disediakan sepanjang tiap-tiap lorong sisi barisan tempat duduk itu dengan kadar 1 pasang pintu keluar bagi setiap 5 baris tempat duduk. Pintu keluar tersebut hendaklah memperuntukkan lebar bersih minimum 1,680 milimeter.

185. (1) Suatu lorong lega yang lebarnya tidak kurang daripada 1200 milimeter hendaklah disediakan di keliling tempat duduk dan langkan di sesuatu tempat perhimpunan menuju ke pintu keluar di dalamnya:

Dengan syarat bahawa .iika lorong dalam langkan itu menuju ke pintu keluar yang lebarnya tidak kurang daripada 1200 milimeter, lorong bahagian belakang boleh ditinggalkan.

(2) Lorong yang lebarnya tidak kurang daripada 1200 milimeter yang selari dengan barisan-barisan tempat duduk di sesuatu tempat perhimpunan hendaklah disediakan jika dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan.

(3) Semua lantai langkan atau tingkat-tingkat di sesuatu tempat perhimpunan hendaklah dibina keseluruhannya daripada konkrit tetulang.

(4) Anak tangga tidak boleh digunakan untuk mengatasi perbezaan pada paras sesuatu lorong di sesuatu tempat perhimpunan melainkan cerun lorong itu melebihi satu dalam sepuluh.

(5) Jika anak tangga yang kecondongannya melebihi 30 atau landaian yang cerunnya melebihi satu dalam sepuluh disediakan bagi lorong-lorong di sisi tempat duduk di sesuatu tempat perhimpunan, susur tangan yang sesuai hendaklah disediakan.

(6) Pemijak anak tangga bagi lorong di sesuatu tempat perhimpunan hendaklah mempunyai perrnukaan tidak gelincir dan tepi anak tangga itu hendaklah diterangi di paras pemijaknya.

(7) Dalam bulatan dan galeri atau kawasan di mana kecondongannya melebihi 15, susur pengadang yang tidak kurang daripada 1,050 milimeter di atas paras lantai hendaklah disediakan pada bahagian bawah lorong di tempat perhimpunan.

186. (1) Semua pintu yang digunakan oleh orang awam sebagai pintu keluar daripada mana-mana bahagian tempat perhimpunan atau menuju ke kawasan terbuka, hendaklah hanya membuka ke arah keluar.

(2) Di sesuatu tempat perhimpunan semua pintu keluar dan pintu yang dilalui oleh orang awam dalam perjalanan ke kawasan terbuka hendaklah tidak berkunci, berselak atau mempunyai pepasangan lain semasa orang awam berada dalam bangunan itu:

Dengan syarat bahawa pintu yang hanya digunakan untuk tempat keluar boleh dipasang dengan selak kecemasan.  

(3) Selak kecemasan yang dipasang pad a pintu-pintu di sesuatu tempat perhimpunan hendaklah tidak kurang daripada 760 milimeter atau lebih daripada 1120 milimeter di atas paras lantai.

(4) Lawang putar, jika dipasang pada suatu tempat perhimpunan, hendaklah ditempatkan jauh daripada garisan pintu keluar dan tidak boleh dimasukkan dalam hitungan lebar tempat keluar.

(5) Di sesuatu tempat perhimpunan tiap-tiap pintu luar yang digunakan oleh orang awam dan tiap-tiap pintu pagar boleh lipat hendaklah boleh dikunci dalam keadaan terbuka sepenuhnya dengan sesuatu tara di mana suatu anak kunci dikehendaki untuk melepaskan pintu tersebut daripada keadaan terbuka itu.

187. Notis atau notis-notis yang diletakkan supaya boleh dilihat daripada kedua-dua belah pintu, pintu pagar atau pengatup sarna ada pintu, pintu pagar atau pengatup itu berada dalam keadaan terbuka atau tertutup hendaklah dilekatkan pada, atau di sesuatu tempat berhampiran dengan tiap-tiap pintu, pintu pagar dan pengatup terbuka di atas, not is itu hendaklah mengandungi perkataan-perkataan "Pintu pagar/Pintu Pengatup ini adalah dikehendaki dibuka dan dikunci dalam keadaan itu pada sepanjang masa penonton/perhimpunan berada dalam bangunan itu". Tingginya huruf bagi notis tersebut tidak boleh kurang daripada 75 milimeter.

188. Tempat keluar di mana-mana tempat perhimpunan hendaklah diatur supaya jarak perjalanan daripada sesuatu tempat untuk sampai ke tempat keluar tidak melebihi 45 meter bagi bangunan tanpa semburan dan 60 meter bagi bangunan yang mempunyai semburan.

189. (1) Tiap-tiap tangga yang disediakan di bawah Undang-Undang Kecil ini dalam sesuatu bangunan empat tingkat atau lebih, atau dalam sesuatu bangunan di mana daripada 12 meter di atas paras tanah, atau di sesuatu tempat perhimpunan, atau di sesuatu sekolah di mana tangga tersebut akan digunakan sebagai tara melepaskan diri yang lain hendaklah dikepung pada keseluruhan panjangnya dengan bahan tahan api.

(2) Mana-mana ruang buka yang perlu, kecuali ruang buka dalam dinding luar yang bagi maksud undang-undang kecil ini tidak termasuk dinding bagi ruang udara, di sepanjang tangga itu hendaklah disediakan dengan pintu menutup sendiri yang dibina daripada bahan tahan api.

190. Mana-mana tangga luar yang dipasang kekal adalah T diterima sebagai suatu tempat keluar yang dikehendaki di bawah keadaan yang sarna seperti tangga dalam:

Dengan syarat bahawa tangga itu hendaklah mematuhi semua kehendak bagi tangga dalam. Tangga luar hendaklah diasingkan da~pada bahagian dalam bangunan itu dengan dinding dan pintu apl yang mempunyai kadar ketahanan api yang sarna sebagaimana dikehendaki bagi tangga dalam.

191. (1) Tiada apa-apa ruang buka boleh dibenarkan dibuat R dalam dinding yang I.,erhampiran dengan sesuatu tangga luar dalam jarak 1.8 meter diukur mendatar dan 9 meter diukur tegak di bahagian bawah tangga itu.

(2) Walau bagaimanapun ruang buka pengudaraan bagi bilik alf atau kawasan terlindung lain adalah dikecualikan daripada sekatan ini.

(3) Jika tingkap atau ruang buka bergilap lain dikehendaki dalam jarak ukuran-ukuran ini, ia hendaklah dipasang dengan cermin berdawai dan sentiasa berada dalam keadaan tertutup.

192. (1) Sesuatu tempat keluar jalanan bergerak yang condong hendaklah mematuhi kehendak-kehendak yang boleh dipakai bagi landaian.

(2) Tiada sesuatu jalanan bergerak yang boleh dijalankan mengikut arah yang bertentangan dengan perjalanan keluar biasa boleh digunakan sebagai jalan keluar.

193. Sesuatu pintu kendalian kuasa hanya boleh dianggap sebagai suatu jalan keluar jika ia boleh dihayun ke arah perjalanan keluar dengan tangan.

194. Suatu tangga tunggal boleh dibenarkan dalam mana-mana bangunan yang tinggi tingkatnya yang tertinggi sekali tidak melebihi 12 meter:

Dengan syarat bahawa bangunan tersebut mematuhi syarat-syarat berikut: :

(a) setiap elemen struktur hendaklah mempunyai TKA yang tidak kurang daripada satu jam; 

(b) tiada mana-mana bilik atau tingkat bangunan itu boleh digunakan bagi apa-apa pendudukan selain daripada bagi maksud rumahtangga atau pejabat, kecuali bahawa tingkat bawah boleh digunakan bagi maksud-maksud kedai atau tempat letak kereta:

Dengan syarat bahawa-

(i) tangga daripada tingkat bawah hingga paras tingkat pertama hendaklah diasingkan daripada baki tingkat bawah itu dengan sesuatu dinding yang mempunyai TKA tidak kurang daripada dua jam;  

(ii) dinding yang mengepung tangga itu di pintu masuk utama hendaklah dibalikkan pada suatu jarak tidak kilrang daripada 460 milimeter sepanjang buka depan mana-mana kedai atau tempat letak kereta;

(iii) jarak perjalanan maksimum hendaklah 12 meter diukur daripada pintu bilik atau kawasan itu ke tempat keluar dengan syarat bahawa laluan perjalanan daripada sesuatu tempat dalam bilik itu ke pintu bilik itu tidak melebihi 12 meter;

(iv) di tingkat bawah dan tingkat pertama yang mempunyai tingkap yang mengandungi daun tingkap hidup yang cukup de kat dengan paras tanah yang bersampingan supaya membolehkan pelepasan kecemasan melalui cara ini munasabah, suatu jarak perjalanan maksimum sehingga 30 meter adalah dibenarkan.

195. Bagi bangunan yang tingginya melebihi 30 meter, semua tangga yang dicadang untuk digunakan sebagai jalan keluar hendaklah dilanjutkan ke paras bum bung untuk memberi akses kepadanya.

196. (1) Akses kepada ruang asap tangga hendaklah melalui pintu api yang membuka ke arab melepaskan diri. 

(2) Lebar ruang asap itu tidak boleh pada mana-mana tempat kurang daripada lebar tempat keluar yang dikehendaki.

(3) Ruang asap hendaklah disediakan di paras tingkat bawah tanah jika tangga melepaskan diri yang digunakan oleh tingkat atas dilanjutkan ke tingkat bawah tanah itu.

(4) Jika praktik, ruang asap dan ruang akses menentang kebakaran hendaklah mempunyai ruang buka kekal atau tingkap boleh buka yang tidak kurang daripada 1 meter persegi yang memberi akses terus ke tempat terbuka daripada suatu dinding luar atau ruang cahaya dalam.

(5) Jika pengudaraan semulajadi tidak praktik, ruang asap dar ruang akses menentang kebakaran boleh diganti udara melalui suatu lubong tegak atau diisitekan secara mekanikal.

197. (1) Ruang terlindung hendaklah disediakan untuk kegunaan tangga-tangga dalam bangunan yang melebihi 18 meter atas paras tanah jika pengepung tangga itu tidak diganti udara melalui dinding luar.

(2) Dalam bangunan yang melebihi 45 meter atas paras tanah, ruang terlindung tersebut hendaklah diisitekan untuk memenuhi kehendak-kehendak seksyen 7 Piawaian Australia 1668, Bahagian 1-1974 atau mana-mana sistem lain yang memenuhi kehendak-kehendak fungsi K.P.P.B.

(3) Ruang terlindung boleh ditinggalkan jika kepungan tangga itu diisitekan untuk memenuhi kehendak-kehendak undang-undang kecil 200.

198. (1) Semua kepungan tangga hendaklah diganti udara pacta setiap tingkat atau paras pelantar sama acta melalui ruang buka kekal atau tingkap boleh membuka ke tempat terbuka yang mempunyai suatu kawasan bebas tidak kurang daripada 1 meter persegi bagi satu tingkat.

(2) Tingkap boleh buka hendaklah memenuhi kehendak-kehendak gerakan K.P.P.B.

(3) Bagi bangunan-bangunan yang tidak melebihi tiga tingkat di atas paras tanah, kepungan tangga boleh tidak diganti udaranya dengan syarat bahawa akses kepadanya pacta semua paras kecuali tingkat atas sekali adalah melalui ruang yang diganti udaranya.

199. Bagi bangunan-bangunan yang tidak melebihi 18 meter atas paras tanah, kepungan tangga boleh tidak diganti udaranya dengan syarat bahawa akses kepadanya pacta semua paras kecuali tingkat atas sekali adalah melalui ruang yang diganti udaranya dan kepungan tangga itu adalah diganti udaranya secara kekal di bahagian atas dengan sekurang-kurangnya 5% daripada kawasan kepungan itu.

200. Bagi tangga-tangga dalam bangunan yang melebihi 18 meter atas paras tanah yang tidak diganti udaranya mengikut undang-undang kecil 198, dua tara altematif bagi mencegah kemasukan asap ke dalam kepungan tangga itu boleh dibenarkan dengan mengadakan

(a) pengudaraan kekal di bahagian atas kepungan tangga itu bagi tidak kurang daripada 5% dari keluasan kepungan itu dan sebagai tambahan pacta jarak yang sesuai mengikut tinggi tangga itu, suatu lubong yang diganti udara secara mekanikal untuk mencapai tidak kurang daripada 20 pertukaran udara bagi sejam yang dihidupkan secara automatik oleh isyarat dari panel penggera kebakaran; atau

(b) pengisitekanan kepungan tangga itu secara mekanikal mengikut piawai pelaksanaan sebagaimana dinyatakan dalam seksyen 7 Piawaian Australia 1668, Bahagian 1-1974 atau mana-mana sistem lain yang memenuhi kehendak-kehendak fungsi K.P.P.B.

201. Semua kepungan tangga di bawah paras tanah hendaklah disediakan dengan cara yang sesuai bagi mencegah kemasukan asap.

202. Semua tangga yang digunakan bagi bangunan-bangunan yang tingginya lebih daripada 46 meter di mana tidak terdapat )engudaraan yang mencukupi sebagaimana dikehendaki hendaklah dilengkapkan dengan suatu sistem pengisitekanan asas

(a) di mana keupayaan udara kipas adalah mencukupi untuk menyenggara aliran udara yang tidak kurang daripada 60 meter bagi seminit melalui pintu-pintu yang disifatkan terbuka;

(b) di mana bilangan pintu-pintu yang disifatkan terbuka pad a sesuatu masa adalah 10% daripada jumlah bilangan pintu-pintu yang membuka ke dalam tangga itu dengan bilangan minimum dua pintu terbuka;

(c) di mana dengan semua pintu tertutup perbezaan tekanan udara di antara tangga-tangga itu dengan kawasan yang menggunakannya adalah tidak melebihi 5 milimeter tolok air;

(d) di mana sistem jentera untuk mencegah asap daripada memasuki tangga itu adalah dihidupkan secara automatik oleh alat pengesan haba yang sesuai, penggera tangan atau automatik atau sistem semburan paip basah automatik;

(e) yang memenuhi kehendak-kehendak fungsi sebagaimana dipersetujui dengan K.P.P.B.

203. (1) Sesuatu lantai kemas atau penutup lantai botch iikecualikan daripada kehendak-kehendak Bahagian ini:

Dengan syarat bahawa dalam sesuatu hal di mana pihak Jerkuasa yang mempunyai bidang kuasa mendapati sesuatu Jermukaan lantai yang mempunyai bahaya luar biasa, permukaan antai itu hendaklah dikira sebagai sebahagian daripada kemasan dalam bagi maksud-maksud Bahagian ini.

(2) Pengelasan bahan kemasan dalam yang dinyatakan adalah nengikut bahan asas yang digunakan, tanpa mengira cat atau kertas dinding yang digunakan selepas itu, kecuali bahawa Pihak 3erkuasa Bomba yang mempunyai bidang kuasa hendaklah nemasukkan kemasan sedemikian dalam penentuan pengelasan lalam sesuatu hal di mana pada pendapat Pihak Berkuasa Bomba yang mempunyai bidang kuasa kemasan itu adalah daripada sesuatu jenis atau tebal atau digunakan sebegitu hingga dapat memberi kesan secara matan ke at as sitar kemerebakan api.

204. Bagi maksud Bahagian ini dan Jadual Kelapan Undang-Undang Kecil ini apa-apa sebutan mengenai sesuatu permukaan daripada kelas yang dinyatakan hendaklah ditafsirkan sebagai di suatu kehendak supaya bahan yang daripadanya dinding, siling di atau tampang bawah itu dibina, hendaklah mematuhi kehendak-kehendak berikut:

Kelas O-Permukuan yang tiada kemerebakan api

(A) Apa-apa sebutan mengenai sesuatu permukaan daripada Kelas 0 hendaklah ditafsirkan sebagai kehendak supaya-

(a) bahan yang daripadanya dinding atau siling itu dibina hendaklah tidak boleh terbakar seluruhnya; atau

(b) bahan permukaan itu, atau jika permukaan itu diikat seluruhnya pada suatu substrat, bahan permukaan itu bersama substrat tersebut, apabila diuji mengikut PB 476; Bahagian 6, 1968, hendaklah mempunyai indeks pelaksanaan (A) yang tidak melebihi 12 dan subindeks (i) yang tidak melebihi 6:

Dengan syarat bahawa sesuatu bahan plastik yang mempunyai takat kelembutan kurang daripada 1200 C apabila diuji dengan tara 102 C PB 2782: 1970, hendaklah hanya dianggap sebagai satu permukaan Kelas 0, jika-

(i) bahan itu diikat seluruhnya kepada suatu substrat yang bukan bahan plastik dan bahan itu bersama substrat tersebut memuaskan kriteria ujian yang ditetapkan dalam (a) di atas; atau

(ii) bahan itu memuaskan kriteria ujian yang ditetapkan dalam (b) di atas dan digunakan sebagai pelapik sesuatu dinding yang dibina sedemikian supaya mana-mana permukaan yang akan terdedah jika lapisan ini tidak ada, memuaskan kriteria ujian tersebut dan adalah muka sesuatu bahan lain daripada bahan plastik yang mempunyai takat kelembutan kurang daripada 1200C.

(B) Apa-apa sebutan mengenai sesuatu permukaan daripada kelas yang lain daripada Kelas 0 hendaklah ditafsirkan sebagai suatu kehendak supaya bahan yang daripadanya dinding at au siling itu dibina hendaklah mematuhi kriteria ujian relevan mengenai kemerebakan api permukaan yang dinyatakan berhubungan dengan kelas itu dalam fasal 7 PB 476, Bahagian 1, seksyen 2, 1953,.

(C) Berhubungan dengan suatu kehendak supaya sesuatu permukaan hendaklah daripada kelas yang tidak rendah daripada kelas yang dinyatakan, Kelas 0 hendaklah dianggap sebagai kelas yang tertinggi sekali diikuti mengikut susunan menurun oleh Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 dan Kelas 4.

Kelas l-Permukaan yang Amat Kurang Kemerebakan Api

Permukaan-permukaan yang mana tidak lebih daripada 150 milimeter miD kemerebakan api berlaku.

Kelas 2-Permukaan yang kurang Kemerebakan Api

Permukaan-permukaan yang mana dalam masa 1 1/2  minit pertama ujian, min kemerebakan api tidak melebihi 381 milimeter dan kemerebakan akhlr tldak meleblhl 457 milimeter.

Kelas 3-Permukaan yang Sederhana Kemerebakan Api

Permukaan-permukaan yang mana dalam masa 1 1/2  minit pertama ujian, min kemerebakan. api tidak melebihi 838 milimeter dan dalam masa 10 minit pertama ujian tidak melebihi 838 milimeter.

Kelas 4-Permukaan Yang Cepat Kemerebakan Api

Permukaan-permukaan yang mana dalam masa 1 1/2 minit pertama ujian, min kemerebakan api tidak melebihi 381 milimeter dan dalam mass 10 minit pertama ujian tidak melebihi 838 milimeter.

205. (1) Sesuatu bahan yang didapati melalui ujian sebagai membahayakan nyawa lebih daripada bahaya yang ditunjukkan oleh pengelasan kemerebakan api disebabkan oleh amaun yang sifat asap yang ditimbulkannya hendaklah dimasukkan ke dalam kumpulan yang ditunjukkan dalam undang-undang kecil 204 berpatutan dengan bahaya sebenarnya sebagainya sebagaimana ditentukan oleh Pihak Berkuasa Bomba.

(2) Pengelasan bahan kemasan dalam hendaklah mengikut ujian yang dibuat di bawah keadaan-keadaan yang seakan-akan pepasangan sebenar.

(3) Jika sesuatu sistem semburan automatik lengkap yang standard dipasang, kemasan dalam yang mempunyai kadar kemerebakan api tidak melebihi Kelas 3 boleh dig!lnakan di mana-mana tempat yang Kelas 2 biasanya dinyatakan, dan yang mempunyai kadar Kelas 2 di mana-mana tempat yang Kelas 1 biasanya dinyatakan dan yang mempunyai Kelas 1 di mana Kelas 0 dinyatakan.

(4) Dalam serous bangunan lain daripada kediaman persendirian, kemasan dalam Kelas 0 atau Kelas 1 hendaklah digunakan dalam semua tingkat bawah tanah atau dalam ruang-ruang bawah tanah lain yang tidak mempunyai tempat keluar terus ke bahagian luar bangunan itu jika tertakluk kepada pendudukan bagi apa-apa maksud lain daripada storan atau kemudahan perkhidmatan.

206. (1) Permukaan sesuatu dinding atau siling dalam suatu bilik, ruang edaran atau lubong terlindung hendaklah daripada kelas yang tidak rendah daripada kelas yang dinyatakan sebagai relevan dalam Jadual Kelapan Undang-Undang Kecil ini:

Dengan syarat bahawa-

(a) sesuatu dinding boleh mempunyai suatu permukaan daripada mana-mana kelas yang tidak rendah daripada Kelas 3 setakat yang dibenarkan oleh perenggan (3); dan

(b) sesuatu siling boleh sama ada mempunyai suatu permukaan daripada mana-mana kelas yang tidak rendah daripada Kelas 3 seta kat yang dibenarkan oleh perenggan (3) atau boleh mengandungi bahan plastik setakat yang dibenarkan oleh perenggan (1) undang-undang kecil 207.

(2) Mana-mana bahagian permukaan sesuatu dinding dalam suatu bilik boleh terdiri daripada mana-mana kelas yang tidak rendah daripada Kelas 3 jika keluasan bahagian itu, atau, jika ada dua atau lebih bahagian sedemikian, jumlah keluasan bahagian-bahagian itu tidak melebihi mana yang lebih kurang antara berikut:

(a) setengah daripada keluasan lantai bilik itu; atau

(b) dalam hal sesuatu bangunan atau petak dalam Kumpulan Maksud I, II atau III 20 meter persegi atau dalam mana-mana hallain 60 meter persegi.

(3) Mana-mana bahagian permukaan sesuatu siling boleh terdiri daripada mana-mana Kelas yang tidak rendah daripada Kelas 3 jika bahagian permukaan itu adalah muka suatu lapisan bahan yang muka sebelahnya lagi didedahkan kepada udara luar dan-

(a) (i) siling itu adalah siling bagi suatu bilik dalam sesuatu bangunan atau petak dari Kumpulan Maksud II, III, IV, V, atau VII atau siling bagi ruang edaran dalam sesuatu bangunan atau petak dari mana-mana kumpulan maksud;

(ii) keluasan bahagian itu tidak melebihi 2.3 meter persegi; dan

(iii) jarak di an tara bahagian itu dengan mana-mana bahagian tersebut yang lain adalah tidak kurang daripada 12 meter; atau

(b) (i) siling itu adalah siling bagi suatu bilik dalam sesuatu bangunan atau petak dari Kumpulan Maksud VI atau VIII;

(ii) keluasan bahagian itu tidak melebihi 4.5 meter persegi;

207. (1) Mana-mana bahagian siling sesuatu bilik atau ruang edaran boleh mengandungi-

(a)  kepingan klorida polivinil tegar yang dikelaskan sebagai memadam sendiri apabila diuji mengikut cara ujian 508 A atau PB 2782: 1970 jika muka kepingan itu yang bukan permukaan siling tersebut terdedah kepada udara luar; atau

(b)  satu atau lebih panel daripada apa-apa bahan plastic yang dibenarkan oleh perenggan (2) jika permukaan atas dan bawah mana-mana bahagian siling itu yang tidak dibuat daripada panel bahan lastik dan permukaan semua bahagian lain struktur yang mengepung ruang di atas siling itu adalah daripada kelas yang tidak rendah daripada kelas yang telah ditetapkan dalam Jadual Kelapan Undang-Undang Kecil ini bagi siling bilik atau ruang edaran itu.

itu yang tidak dibuat maksimum tersebul boleh dlpakal bagl seglempat daripada panel bahan plastik dan permukaan semua bujur yang terkecil sekali yang boleh mengepung bahagian lain struktur yang mengepung ruang di alas semua panel tersebut seluruhnya; dan

(2)  Panel-panel yang disebutkan oleh perenggan (1) (b) boleh mengandungi satu atau lebih kepingan atau kulipis sama ada daripada-

(a)  klorida polivinil yang mempunyai darjah kebakaran tidak lebih daripada 75 milimeter apabila diuji mengikut cara 508 C PB 2782; 1970 atau yang mempunyai darjah kebakaran paling rendah apabila diuji dan dikelaskan mengikut cara 508 D PB 2782: 1970, jika-

(i)                  ketebalan nominal kepingan atau kulipis itu atau, jika sesuatu panel mengandungi dua atau lebih kepingan atau kulipis, agregat ketebalan nominalnya tidak melebihi 1 milimeter; dan

(ii)                tiada sesuatu panel mempunyai keluasan melebihi 4.1 meter persegi; atau

(b)    apa-apa bahan plastikyang menpunyai takat kelembutan tidak lebih daripada 120C apabila diuji dengan cara 102 C PB 2782: 1970, dan kadar kebakaran tidak lebih daripada 50 milimeter mengikut cara 508 A PB 2782: 1970, jika-

(i)                  ketebalan nominal kepingan atau kulipis itu atau, jika sesuatu panel mengandungi dua atau lebih kepingan atau kulipis, agregat ketebalan nominalnya tidak melebihi 3 milimeter;

(ii)                agregat keluasan bahan platik itu, jika ditampatkan dalam sesuatu bangunan atau petak dari Kumpulan Maksud II, III atau VII, tidak melebihi 30% daripada keluasan lantai bilik itu atau 15% daripada (keluasan lantai) ruang edaran itu, mengikut mana yang berkenaan, atau, jika ditempatkan dalam sesuatu bangunan atau petak dari mana-mana kumpulan maksud lain, tidak melebihi 50% daripada keluasan lantai bilik itu atau 15% daripada keluasan lantai ruang edaran itu, mengikut mana yang berkenaan.

(iii)               Tiada sesuatu panel mempunyai mana-mana sisi yang panjangnya melebihi 4.75 meter atau keluasan yang melebihi 4.75 meter atau keluasan yang melebihi 4.1 meter persegi jika ditempatkan dalam bilik atau 2.05 meter persegi jika ditempatkan dalam ruang edaran tetapi jika dua atau lebih panel dikumpulkan supaya tiap-tiap satunya adalah kurang daripada 585 milimeter dengan yang lain, dimensi maksimum tersebut boleh dipakai bagi segiempat bujur yang terkecil sekali yang boleh mengepung semua panel tersebut seluruhnya; dan

(iv)              Tiap-tiap panel itu dipasang longgar dengan. apa-apa cara supaya ia akan terkeluar danpada pemasangannya apabila dilembutkan oleh haba.

208.         Apa-apa sebutan dalam Bahagian ini mengenai sesuatu bumbung atau bahagian sesuatu bumbung daripada penetapan tertentu hendaklah diertikan sebagai bermakna sesuatu bumbung atau bahagian sesuatu bumbung yang dibina sebegitu supaya dapat memuaskan kriteria ujian relevan yang dinyatakan berhubungan dengan penetapan bumbung itu dalam PB 476:  Bahagian 3.

Dengan syarat bahawa mana-mana bumbung atau bahagian sesuatu bumbung hendaklah disifatkan sebagai dari penetapan tersebut jika-

(a) ia menepati satu daripada spesifikasi-spesifikasi yang dinyatakan bersetentangan dengan penetapan itu dalam Jadual Kelapan Undang-Undang Kecil ini; atau

(b) suatu bahagian yang sama yang dibuat mengikut spesifikasi yang sama seperti bumbung itu dibuktikan memuaskan kriteria relevan itu.

209.         Apa-apa sebutan dalam Bahagian ini mengenai sesuatu bangunan, dalam sesuatu hal di mana dua atau lebih rumah bersampingan, hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai satu daripada rumah-rumah itu.

210.(1)    Tiada mana-mana bahagian bumbung sesuatu bangunan yang-

(a)    mempunyai kapasiti padu melebihi 1400 meter padu;

(b)   keseluruhan atau sebahagiannya daripada Kumpulan Maksud VI atau VIII; atau

(c)    merupakan rumah dalam suatu deretan berterusan lebih daripada dua rumah,

boleh dibina sebegitu hingga akan ditetapkan mengikut undang-undang kecil 212 BD, CA, CB, CC, CD, DA, DB, DC, atau DD atau ditutup dengan atap atau sirap kayu.

   (2)        Mana-mana bahagian bumbung yang ditetapkan sebagai BA, BB atau BC hendaklah tidak kurang daripada 2.3 meter daripada mana-mana titik di atas sesuatu sempadan.

   (3)        Mana-mana bahagian bumbung yang ditetapkan sebagai AD, BD, CA, CB, CC dan CD atau ditutup dengan atap atau sirap kayu, hendaklah tidak kurang dari 4.6 meter daripada mana-mana titik atas sesuatu sempadan melainkan bahagian itu adalah-

(a)  tidak melebihi daripada 2.7 meter persegi luasnya; dan

(b)  diasingkan daripada mana-mana bahagian lain bumbung yang sama yang ditetapkan atau ditutup dengan atap atau sirap kayu itu oleh suatu kawasan bumbung yang sekurang-kurangnya 1.5 meter lebar dan ditutup dengan bahan tak boleh terbakar.

dalam hal yang demikian, bahagian atau bahagian-bahagian yang ditetapkan atau yang ditutup dengan atap atau sirap kayu itu hendaklah tidak kurang daripada 2.3 meter daripada mana-mana titik tersebut.

211.(1)    Jika mana-mana bahagian sesuatu bumbung tidak boleh ditetapkan di bawah undang-undang kecil 208 oleh sebab bahan penutupnya mempunyai suhu kelembutan yang rendah, bahagian itu hendaklah tidak kurang daripada 12 meter atau dua kali tinggi bangunan itu, mengikut mana yang lebih besar daripada mana-mana titik di atas sempadan melainkan bahagian itu-

(a)    tidak lebih daripada 2.7 meter persegi luasnya; dan

(b)   diasingkan daripada mana-mana bahagian lain bumbung yang sama atau ditutup dengan bahan yang sama atau apa-apa bahan lain dengan jarak sekurang-kurangnya 1.5 meter lebar dan ditutup dengan bahan tak boleh terbakar.

dalam hal yang demikian, bahagian tersebut hendaklah tidak kurang daripada 6 meter daripada mana-mana titik tersebut.

   (2)        Tiada apa-apa jua dalam Bahagian ini boleh menahan mana-mana bahagian bumbung dibina daripada apa-apa kaca atau kepingan klorida polivinil tegar yang tidak boleh ditetapkan mengikut undang-undang kecil 208 tetapi yang dalam hal kepingan sedemikian, dikelaskan sebagai memadam sendiri apabila diuji mengikut cara 508 A PB 2782: 1970, jika sama ada-

(a)    bahagian bumbung itu adalah tidak kurang daripada 6 meter daripada sesuatu sempadan; atau

(b)   bahagian bumbung itu adalah kurang daripada 6 meter daripada sesuatu sempadan, dan bumbung itu adalah bumbung suatu garaj, konservatri atau bangunan tambahan yang mempunyai keluasan lantai tidak melebihi 37 meter persegi sama ada atau tidak bercantum kepada menjadi sebahagian daripada sesuatu bangunan lain, atau adalah bumbung bagi, atau langit-langit di atas sesuatu langkan, beranda, tempat letak kereta terbuka, laluan bertutup atau kolam renang berasingan.

212.         Tiap-tiap penentapan kategori bagi bahan bumbung hendaklah mengandungi dua huruf, huruf pertama adalah mengenai penembusan api dan huruf kedua adalah mengenai kemerekan api di atas permukaan bumbung itu, ini adalah ditetapkan seperti berikut :-

(a)    huruf pertama-

(i)    A-Spesimen yang masih tidak ditembusi dalam masa 1 jam;

(ii)   B-Spesimen yang ditembusi dalam masa tidak kurang daripada 2 jam;

(iii)  C-Spesimen yang ditembusi dalam kurang daripada 2 jam;

(iv)  D-Spesimen yang ditembusi dalam ujian permulaan.

(b)           huruf kedua-

(i)    A-Spesimen yang mana tiada kemerebakan api;

(ii)   B-Spesimen yang mana terdapat tidak lebih daripada 533 milimeter kemerebakan api;

(iii)  C-Spesimen yang terdapat lebih daripada 533 milimeter kemerebakan api;

(iv)  D-Spesimen yang terus membakar selama 5 minit selepas api ujian diberhentikan atau merebak lebih daripada 381 milimeter ke kawasan yang terbakar dalam ujian permohonan itu.

213.         Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya oleh Bahagian ini tiap-tiap elemen struktur hendaklah dibina supaya mempunyai ketahanan api selama tempoh tidak kurang daripada mana-mana tempoh yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini sebagai relevan, dengan mengambil kira tentang kumpulan maksud bangunan yang ia menjadi sebahagiannya dan dimensi-dimensi yang dinyatakan dalam Jadual ini.

214. (1)   Sebagai tambahan kepada mana-mana kehendak yang relevan di bawah undang-undang kecil 213-

a)     sesuatu dinding luar hendaklah mempunyai ketahanan api tidak kurang daripada setengah jam.

b)     sesuatu dinding pengasing hendaklah mempunyai ketahanan api tidak kurang daripada satu jam.

(2)  Tiada apa-apa pun dalam undang-undang kecil 213 atau perenggan (1) di atas boleh dipakai bagi mana-mana bahagian sesuatu dinding luar yang tidak bawa beban dan dinding luar itu boleh, mengikut undang-undang kecil 142 menjadi suatu kawasan tak terlindung.

215. (1)   Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan perenggan (2) dan mana-mana peruntukan nyata lain yang berlawanan, apa-apa sebutan mengenai suatu bangunan yang mana sesuatu elemen struktur membentuk sebahagian bangunan itu ertinya bangunan itu atau jika sesuatu bangunan dibahagikan kepada petak, mana-mana petak bangunan itu yang mana elemen itu membentuk sebahagian bangunan tersebut.

        (2)     Apa-apa sebutan mengenai ertinya tingginya sesuatu bangunan, bukan tinggi sesuatu petak dalam bangunan itu, tetapi jika sesuatu bahagian bangunan itu diasingkan terus sepanjang tingginya kedua-duanya di atas dan di bawah tanah daripada semua bahagian lain oleh suatu dinding pangsa atau dinding-dinding pangsa dalam satah tegak berterusan yang sama, apa-apa sebutan mengenai tinggi berhubungan dengan bahagian itu ertinya tinggi bahagian itu sahaja.

216. (1)   Mengenai bangunan satu tingkat tiada apa-ap[a pun dalam undang-undang kecil 213 atau dalam undang-undang kecil 214 boleh dipakai bagi sesuatu elemen struktur dalam tingkat bawah yang terdiri daripada-

(a)    sesuatu kerangka struktur atau suatu tiang, dengan syarat bahawa sesuatu rasuk atau tiang, sama ada menjadi sebahagian daripada kerangka struktur atau tidak, yang ada dalam atau menjadi sebahagian daripada sesuatu dinding, dan sesuatu tiang yang menyangga dindiang atau galeri, hendaklah mempunyai ketahanan api tidak kurang daripada tempoh minimum, jika ada, yang dikehendaki oleh Undang-Undang Kecil ini bagi dinding atau galeri itu;

(b)   sesuatu bahagian dinding bawa beban dalam, melainkan dinding ataubahagian itu adalah, atau menjadi sebahagian daripada sesuatu dinding pangsa atau dinding pengasing, atau menjadi sebahagian daripada struktur yang mengepung suatu lubong terlindung atau menyangga suatu galeri; atau

(c)    bahagian sesuatu dinding luar yang tidak menyangga sesuatu galeri dan yang, mengikut undang-undang kecil 142 boleh menjadi suatu kawasan tak terlindung.

        (2)  Jika sesuatu elemen struktur menjadi bahagian lebih daripada satu bangunan atau petak dan kehendak-kehendak mengenai ketahanan api yang dinyatakan dalam Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini berkenaan dengan satu bangunan atau petak berlainan daripada yang dinyatakan berklenaan dengan mana-mana bangunan atau petak lain yang elemen itu menjadi bahagiannya, elemen itu hendaklah dibina supaya mematuhi kehendak-kehendak yang lebih besar atau terbesar sekali yang dinyatakan.

217.         Mana-mana bahagian struktur atau dinding beban lebih hendaklah mempunyai ketahanan api yang tidak kurang daripada tempoh minimum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Kecil ini bagi sesuatu elemen yang ditanggungnya.

218.         Sesuatu dinding pangsa yang mengasingkan rumah pangsa atau maisonet daripada mana-mana bahagian lain bangunan yang sama adalah tidak dikehendaki mempunyai ketahanan api yang lebih daripada satu jam melainkan-

(a)   dinding itu adalah suatu dinding bawa beban atau suatu dinding yang menjadi sebahagian daripada lubong terlindung; dan

(b)  bahagian bangunan di mana dinding itu mengasingkan rumah pangsa atau maisonet itu adalah daripada kumpulan maksud yang berlainan dan tempoh minimum ketahanan api yang dikehendaki oleh Bahagian ini bagi sesuatu elemen struktur dalam bahagian itu ialah satu jam setengah atau lebih.

219.         Dalam pemakaian Undang-Undang Kecil ini bagi lantai-lantai, tiada apa-apa perkiraan boleh diambil mengenai ketahanan api yang disebabkan oleh sesuatu siling tergantung selain daripada siling tergantung yang dibina sebagaimana diperihalkan dalam Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini.

220.         Jika sebutan dibuat dalam Bahagian ini mengenai keluasan lantai dan muatan bangunan atau petak, keluasan lantai maksimum atau muatan padu atau kawasan lantai maksimum dan muatan padu bangunan atau petak itu dipasang seluruhnya dengan sistem semburan automatik, atau dengan apa-apa cara perlindungan kebakaran lain yang tidak kurang berkesannya berhubungan dengan jenis bangunan atau petak itu dan kandungannya, yang sistem pemadam itu dikehendakki melindungi.

221.(1)    Bagi maksud-maksud Bahagian ini, kehendak-kehendak mengenai ketahanan api hendaklah diertikan sebagai bermakna bahawa sesuatu elemen struktur hendaklah boleh merintangi tindakan api bagi tempoh yang ditentukan di bawah keadaan-keadaan ujian yang bersesuaian elemen itu mengikut PB 476: Bahagian 1, tertakluk kepada apa-apa ubahsuaian atau pemakaian apa-apa keadaan ujian sebagaimana ditetapkan bagi Undang-Undang Kecil.

222.(1)    Apa-apa struktur, selain daripada dinding luar, yang mengepung suatu lubong terlindung, jika setiap sisi dinding dinding itu didedahkan berasingan kepada ujian dengan api, hendaklah mempunyai ketahanan api yang tidak kurang daripada tempoh minimum yang dikehendaki oleh Bahagian ini.

       (2)  Sesuatu dinding petak atau dinding pengasing jika setiap sisi dinding itu didedahkan bereasingan kepada ujian dengan api hendaklah mempunyai ketahanan api yang tidak kurang daripada tempoh minimum yang dikehendaki oleh Bahagian ini.

       (3)   Mana-mana bahagian suatu dinding luar yang menjadi, atau terletak kurang daripada 0.92 meter daripada mana-mana titik di atas sempadan berkenaan, jika setiap sisi dinding itu didedahkan berasingan kepada ujian dengan api, hendaklah mempunyai ketahanan api yang tidak kurang daripada tempoh minimum yang dikehendaki oleh Bahagian ini.

      (4)    Mana-mana bahagian dinding luar yang terletak 1 meter atau lebih daripada sempadan berkenaan dan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Kecil ini mempunyai ketahanan api, jika bahagian dalam dinding itu terdedah kepada ujian dengan api, hendaklah mempunyai ketahanan api tidak kurang daripada tempoh minimum yang dikehendaki oleh Bahagian ini.

Dengan syarat bahawa, bagi maksud-maksud undang-undang kecil ini, dinding itu hendaklah boleh memuaskan kehendak-kehendak fasal 11c seksyen 3PB 476: Bahagian 1, berhubungan dengan penebatan bagi suatu tempoh tidak kurang daripada lima belas minit.

223.         Sesuatu tingkat di atas tingkat bawah sesuatu rumah yang tergolong dalam Kumpulan Maksud 1 hendaklah, jika setelah bawah lantai itu terdedah pada ujian dengan api mengikut PB 476: Bahagian 1, boleh memuaskan kehendak-kehendak ujian itu mengenai ketahanan daripada runtuh bagi suatu tempoh tidak kurang daripada setengah jam dan mengenai penebatan dan penahanan laluan api selama tidak kurang daripada lima belas minit.

224.         Sesuatu elemen struktur hendaklah disifatkan mempunyai ketahanan api yang diperlukan jika-

(a)  ianya dibina mengikut spesifikasi-spesifikasi yang diberi dalam Jadual Kesembilan Undang-Undang Kecil ini dan tempoh andaian ketahanan api yang diberi dalam Jadual itu sebagai berpatutan kepada jenis binaan itu dan faktor-faktor relevan lain adalah tidak kurang daripada ketahanan api yang diperlukan itu; dan

(b)  bahagian serupa yang dibuat mengikut spesifikasi yang sama seperti elemen itu dibuktikan sebagai mempunyai ketahanan api yang diperlukan di bawah keadaan-keadaan ujian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kecil yang terdahulu.